شمسايي: ليگ براي ما تمام شده است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيد شمســايي مربي بازيكن تيم فوتسال تاسيســات دريايي درباره شرايط تيمش تــا پايان فصــل ميگويد: «ليگ از لحاظ كســب مقام براي ما تمام شده است و اين دو هفته باقيمانده را هم بازي ميكنيم تا خدشهاي به ليگ وارد نشود و تا آخرين لحظه تلاشمان را خواهيم كرد. سال 95 روي بد فوتســال را به ما نشان داد و متاسفانه آنطور كه باب طبع ما بود شــرايط رقم نخورد امــا انگيزه من براي آينده بيشتر شده است».

شمســايي در خصــوص ماندن تيم تاسيســات در ليــگ اينطــور ميگويد: «تاسيسات دريايي تيم بسيار بزرگي است و نبودن اين تيم قطعا به فوتســال ضربه ميزند مثل نبودن ايران خودرو، استقلال و پرســپوليس و اگر 3 تيم در فوتســال ايران با برنامه بودند حتما يكي از آنها تيم تاسيســات دريايي است و ماندگاري اين تيم در فوتسال قطعا خوب خواهد بود».

كاپيتان سابق تيم ملي به آينده تيم ملي اميدوار است: «ماهيت اصلي تيم ملي فوتســال ما در جام جهاني مشخص شد، سومي جهان با افتخار به دست آمد و اگر ايــن راه را ادامه ندهيم قطعا در آينده به مشكل خواهيم خورد اما الان ما سوم دنيا هستيم و خبرهاي خوشي هم از فوتسال كشور ميشنويم مثل بازيهاي دوستانه

حمدينژاد: همه چیز را گفتم و سوء تفاهمها برطرف شد وحيــدحمدينژاد نقلقولهــاصحبتهاي بازيكــنباســابقهنفت مننبود.بههميندليل تهرانبهدليلمصاحبهاي درجلسهايكهانجامشد كــهاخيــراًبايكــياز اينمسالهراتوضيحدادم روزنامههايورزشيانجام وحتيبهآقايشهرياري دادهبود،اجــازهحضور سرپرســتباشــگاههم درتمرينــاتتيمنفترا همــهچيزراگفتمواين پيدانكردوبرايپاســخ ســوءتفاهمهاهــمرفع بهاينمصاحبهبهكميته شــد.»اودربارهشرايط انضباطيباشــگاهنفت تيمنفتهــمميگويد: رفت. اين بازيكن در جلســه كميته انضباطي «خوشــبختانه تمرينات خوبي داريم و براي اعلام كرده كه برخي از صحبتهاي منتشرشده بازي با پرســپوليس آماده ميشويم. ما چند در اين روزنامه از ســوي او نبوده و آنها را رد هفتهاي به دليل مشــكلات داوري نتوانستيم كرده است. او حالا درباره حضورش در كميته نتايج خوبي بگيريم امــا الان همه چيز آماده انضباطي باشگاه نفت و همچنين صحبتهايي است تا بتوانيم روند خوبي را كه داريم، ادامه كه مبني بر كنار رفتن اين بازيكن از تيم نفت دهيم.» بازيكن نفت تهران همچنين توضيح تهران شنيده ميشود، توضيح ميدهد: «بعد از ميدهد: «ما رشــد خوبي در جدول ردهبندي اينكه چند وقتي باشگاه نفت دچار مشكلاتي ليگ برتر داشتيم و ميتوانيم اين روند را ادامه بود و برخي مسائل به وجود آمد، مصاحبهاي دهيم. اميدوارم در بازي با پرسپوليس نتيجه از قول من در يكي از روزنامهها منتشر شد كه خوبي بگيريم تا روند روبهرشدمان را ادامهدار براي خودم هم جالب بود؛ چراكه برخي از اين كنيم.» و آوردن مربي بدنســاز خــوب برزيلي به نام اليني كه فكر ميكنم اين نشانگر اين است كه با برنامه جلو ميرويم و اميدوارم نتيجه اين برنامهريزي، موفقيت تيم ملي باشد چون اگر بخواهيم لاكپشتوار گام برداريــم بقيه تيمها مثل يوزپلنگ گام بر ميدارند. ما بايد از گذشته درس بگيريم، چهــار تيم اول جام جهاني دوره قبل اين دوره حذف شدند و چهار تيمي كه امسال اول تا چهارم شــدند تيمهايي بودند كه دوره قبل نتيجه خوبي كسب نكرده بودند كه قطعا اين تيمها براي آينده كارشــان سختتر خواهد بود پس بايد سختتر كار كنند ». شــنبه 12/14/95، هفته بیست و سوم شانزدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت: 16 داور: علیرضا فغاني كمكها: محمدرضا مديرروستا، جعفر مهاجر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.