رجبزاده: شاديام مهمترين اتفاق زندگي ورزشيام است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي رجبزاده قبل از شــروع لیگ قهرمانان آســیا در مصاحبهاي كه با ايران ورزشي داشــت، گفته بود اين بار انگیزه زيادي براي گل زدن در اين رقابتها دارد. انگیزه براي نشــان دادن نام ائمه اطهار)ع( در آســیا. به خاطر همین وقتي در بازي ذوبآهن مقابل الاهلي عربســتان، پنالتي نصیب تیمش شــد مثل بازيهاي قبلي خیلي ســريع پشــت توپ رفت و با گل كردن آن، نام «فاطمه زهرا )س)» را نشــان داد. مســالهاي كه از نظر كنفدراسیون فوتبال آسیا ) سیاسي اســت. به خاطر همین اتفاق كنفدراســیون فوتبال آســیا قانون جديدي وضع كرده كه از اين به بعد زير پیراهن بازيكنان هم چك ميشــود. رجبزاده كه از كار خود خیلي راضي و خوشــحال به نظر ميرســد، در مورد بازي با الاهلي، اتفاقات آن، شــهرآورد اصفهان و... صحبت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.