صادقي: براي پرسپوليس مشكلساز ميشويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

20گل: محمد عباسزاده )نساجي مازندران( 10گل: اكبر صغيري )گل گهر سيرجان( • سهيل حق شناس )سپيدرود رشت( 9گل : حميد كاظمي )خونه به خونه( 8گل: امير مير بزرگي)اكسين البرز(، مهدي دغاغله )مس كرمان(، مهرداد آوخ )گلگهر سيرجان(، مهدي قائدي)ايرانجوان بوشهر( 6گل: ســعيد واســعي)بادران تهران(، حميد گلزاري)گل گهر ســيرجان(، آرمــان رمضاني)مس رفسنجان(

اكبــر صادقــي، هافبك نفت تهــران در مورد شــرايط تيمش در آستانه بازي با پرســپوليس اينطور ميگويد: «بعد از چند وقت تمرينات خوبي طــي روزهاي اخيــر برگزار كرديــم و اميدوار هســتيم روند دو هفته گذشــته را ادامــه دهيم و به برد برسيم؛ از نظر فني اوضاع خوبي داريم و بــا تدابير آقاي دايي تنها به فكر شكست پرسپوليس و صعود در جدول هستيم ».

او در خصوص مشــكلات مالي نفت تهــران توضيــح ميدهد: «اين مسائل امسال براي ما وجود داشتهاما بــا وعدههايــي كه اخيرا مســوولان باشگاه دادهاند انشاءا... مشكلات مالي برطرف ميشــود تا بتوانيم با روحيه بالاتري در بازي مهم با پرســپوليس و ادامه مســابقات ظاهر شويم چراكه معتقدم اگر مشكلات حل شود، نفت توانايي كســب سهميه آســيايي از طريق ليگ برتر را هم دارد».

هافبك نفت با اشــاره به بازي فردا )يكشــنبه( مقابل پرســپوليس ميگويد: «پرســپوليس از نظر مربي و بازيكن تيم بــا كيفيتي دارد و در تمام خطوط با كيفيت نشــان داده است. بدون شــك آنها مدعي اصلي قهرماني هستند اما ما هم تيم خوبي داريم و با تدابير كادر فني ميتوانيم موفق شويم. تمام تلاش نفت كسب پيروزي برابر پرســپوليس اســت و مطمئنــا توانايي شكســت و ايجاد دردسر براي اين تيم را داريم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.