نامه 7 بندی بازيكن ياسين پيشرو برای مديران باشگاه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هاشــم فرجزاده كه جزو هفت بازيكن اعتصاب كننده ياســين پيشــرو بود بعد از بازگشــت به تمرينات تيم با انتشــار متني سراســر انتقادي به سياستهاي مديرعامل تيم در قبال فوتســال قم اعتراض كرد.او در هفت بنــد اعتراضهايــش را اينطور مطرح ميكند:

١- اگــر دو روز پيــش در تمرين تيم حاضر شــدم، براي تمرين كــردن نبود. به خاطر توهيني كه شــده بود رفتم تا از حقم دفاع كنم و حتي تمرين هم نكردم.

2- آقاي رحماني! شما به ما انگ خائن زدي. خيانتكار شماييد كه بازيكنان قمي را فراري داديد.

3- آقــاي رحماني! شــما ابتداي فصل گفتيد كاري ميكنم تا آنهايي كه از اين تيم رفتند حسرت بخورند اما انگار برعكس شد و كساني كه در اين تيم ماندند پشيمان شدند. شــما گفتيد بازيكنان تيم را بيمه و كارمند هلدينگ ميكنيد؛ ولي هيچ خبري نشد.

۴- آقاي رحماني! شــما هزينه استخر هم نداريد. سرپرســت تيم به بازيكنان اعلام كرد اســتخر نرويد چون پــول نداريم. آقاي رحماني! شما بعد از بازي با دانشگاه آزاد در دور برگشت در رختكن اعلام كرديد چكها را روز يكشنبه ميدهم. هنوز آن يكشنبه فرا نرسيده است.

5-سرمربي، سرپرست و كمك مربي به بازيكنان گفته بودند اگر تا نيم فصل پولتان را نگرفتيد، نياييد. ولي ما 6 بازي صبر كرديم و باز هم خبري نشــد. اكنــون كه ميدانيد تيم ســقوط نميكند، مصاحبــه ميكنيد و ميگوييــد ديگر بــه ما احتيــاج نداريد. باز هم تكرار ميكنم؛ ســرمربي، كمك مربي و سرپرست تيم به ما گفتند نياييد.

6- آقاي حيدريان! شــما به مدت يك هفته سر تمرين نيامدي. خيلي دوست دارم بدانم علتش چه بود؟

7- آقــاي رحماني! ما خائــن و نامرد بوديــم كــه تيــم را در رده ششــم جدول تحويلتان داديــم. ما نامرد بوديم چرا تا الان پــول بازيكنانــي كه به اصطلاح شــما مرد بودنــد را نداديد و گفتيد بازي ســاوه را هم ببريد به شــما چك ميدهيــم. واقعا خنده دار اســت و در نهايت، شــما گفتيد پيراهن تيم را از تنتان در ميآورم. من ســر تمرين حاضر شــدم و ديدم كسي نتوانست اين كار را انجام دهد. فهميديم اين هم دروغي ديگر است. اكنون مردم بايد در مورد شما قضاوت كنند. نميدانم با اين همه دروغ چطور باز هم ميشود به شما اعتماد كرد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.