میداودي: از استقلال و آزادي خاطرات زيادي دارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در اين روزهاي بحراني ســياه جامــگان كــه خــداداد عزيزي از سرمربيگري اســتعفا كرده و اكبر ميثاقيــان روي نيمكــت اين تيم نشســته، مســابقه اين تيم مقابل اســتقلال يكي از حســاس ترين مســابقات فصــل براي ايــن تيم مشهدي است. ميلاد ميداودي هم از آن استقلالي هاست كه حضورش در هر تيمي مقابل استقلال، جلب توجه ميكند و حــالا او با پيراهن ســياه جامگان به مصاف استقلال مــيرود و دربــاره ايــن رويارويي ميگويد: « من بعــد از يك مدت طولاني به آزادي برميگردم و حالا بايد روبهروي استقلال بازي كنم. از ورزشگاه آزادي و بازي در استقلال خاطرات زيادي دارم و حالا بهعنوان يك بازيكن حرفهاي ناچارم مقابل تيم محبوبم بازي كنم. اميدوارم كه بتوانيم از استقلال امتياز بگيريم و شرايطمان را تغيير دهيم.»

او به تغييراتي كه در كادرفني اين تيم ايجاد شــده اشاره ميكند: «در هر صــورت خــداداد عزيزي زحمت خودش را كشيد و چندين بار هــم عنــوان كرد كه خســته شــده بود و وقتي ديد شرايط تيم به شكلي اســت كه از لحاظ مالي بازيكنــان تحت فشــار هســتند ترجيح داد از تيم جدا شــود. حالا هــم ميثاقيــان به تيم مــا آمده و به محض حضــور او ١0 درصد به تيم پرداخت شــد و مــا هم براي بازي با اســتقلال آماده هستيم». مهاجم ســياهجامگان در خصوص تمرينــات چنــد روز اخير تيمش توضيح ميدهد: « اصلا نتوانســته بوديم بحث تاكتيكي كنيم و شايد يكي دو جلســه كار تاكتيكي انجام داديم ولي هر صحبتي انجام شــده بحث روحي رواني بوده و كادر فني بيشتر سعي كرده روي اين مباحث كار كند ».

ميــداودي در پاســخ به اين سوال كه آيا سياهجامگان ميتواند در ليگ بماند، ميگويد: « فاصله ما با تيمهاي ته جدولي زياد نيســت ولي قطعا ميشــود تيم را در ليگ نگه داشــت. مطمئنــا اگر يكي دو برد به دســت آوريم شرايط عوض خواهد شد ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.