رحماني: در بدترين حالت اسم مان «بدهكار» است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مديرعامل باشگاه ياسين پيشرو قم در پاسخ به ادعاي بازيكن اين تيم گفت: ما در بدترين حالت اسممان «بدهكار» است اما شما خيانتكار. علي رحماني در پاسخ به صحبتهاي فرجزاده ميگويد: «باشــگاه با قبول تمام ايــن اتهامات و بدقولي، در بدبينانهترين حالت ممكن، اسمش «بدهكار» ميشود نه «بزهكار» امــا بازيكني كــه در مســابقه حاضر نميشود، خيانتكار است. اين دو جمله جواب من است به اين بچهها.»

البته بايد ديــد در روزهاي آينده نتيجه اين اختلافات به كجا ميرســد. به هر حال دو هفته تا پايان فصل باقي مانده و بعيد نيســت كه بــراي حفظ آرامش تيم تا پايان فصل به اين حواشي خيلي دامن زده نشود.

به همين دليــل هيچ پيش داوري نميكنيــم و منتظر ميمانيم تا تكليف ايــن اختلافها و صحبتها مشــخص شود.

ياسين پيشــرو قم در حال حاضر بــا 26 امتيــاز در رده دهــم جــدول ردهبنــدي قــرار دارد. ايــن تيم هفته آينده ميهمان تيم گيتي پسند اصفهان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.