اصغريمقدم: بعد از سومي جهان تيم ملي را رها كردند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جواد اصغريمقدم سرمربي تيم فوتسال دبيــري تبريز دربــاره ارزيابــياش از ليگ ميگويــد : «ليگ ما امســال ليگ خوبي بود، فقــط اول فصــل 2 ماه به خاطــر بازيهاي تيم ملي، ليگ فوتســال تعطيل شــد و آن 2 مــاه هم تيمها را دچار مشــكل كرد چون 2 بار بدنســازي كردند؛ يكي براي ۴ بازي و يكــي هم بعد از بازيهاي تيم ملي بود و اين برنامه درســتي نبود ولي بــاز به خاطر اينكه وضعيــت تيم قهرمان تــا آخرين هفته هنوز مشخص نشده است اما به دليل اينكه مربيان بتوانند بهتر براي تيمشان برنامهريزي كنند. در مورد ليگ و برنامهريزي براي ســال آينده هم درخواستي از كميته فوتسال داشتيم كه در صورت امكان به مربيان اعلام شود كه چه وقت ليگ سال آينده شروع و چه زماني ليگ تعطيل ميشود.»

اصغــري در مورد شــرايط تيــم ملي ميگويد: «نتايج تيم ملي خوب بوده اســت. براي ما سومي جهان كه براي اولين بار حاصل شــد، عنوان خوبي بود اما در ادامه تيم ملي را رها كردند. رســيدن به مقام سومي جهان خيلي سخت بوده اما شرايط نگهداري از اين عنوان سختتر است و فدراسيون بايد بودجه و امكانات بيشتري براي فوتسال در نظر بگيرد تا بتوانيم اين عنوان سومي را حفظ كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.