صنعت نفت بدون تماشاگر مقابل پرسپولیس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پس از اعــلام حكم محروميت دو جلســهاي هواداران طلاييپوشان از همراهــي تيمشــان در بازيهاي خانگي از ســوي كميتــه انضباطي فدارســيون فوتبال، باشــگاه صنعت نفــت به ايــن حكم اعتــراض كرد. ســايت صنعت نفت در همين راستا در مطلبي نوشــته اســت: «در متن اين حكم آمده است به دليل فحاشي هواداران تيم صنعت نفت در مسابقه اين تيم مقابل تيم پديده خراسان كه روز جمعه ١١/١395/29 در شــهر آبادان برگزار شــد و براساس بند 3 مــاده 79 آييننامــه انضباطي اين باشگاه به پرداخت 20 ميليون تومان جريمه نقدي و دو جلسه محروميت حضور هواداران محكوم شــده است. از ســاعات اوليه اعــلام اين حكم از سوي فدراسيون، باشگاه صنعت نفت با اعتراض بــه حكم ناعادلانه كميته انضباطي خواستار تجديد نظر در اين تصميم هستند. ورزشگاه تختي شهر آبادان بر خلاف ســاير ورزشگاههاي ديگر كشــور تنها ورزشــگاهي است كه هيچ گاه شــاهد شكسته شدن و پرتاب صندلي نبوده و اين نشــان از فرهنگ بــالا و مثالزدني هــواداران خونگرم و با تعصب اين شهر است». تيم صنعت نفت در هفته 25 ميزبان تيمپرسپوليس تهران خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.