عباسي: با من بود همین امروز از لیگ كناره گیري ميكرديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدرضا عباسي مالك باشگاه سياهجامگان، درباره جلسه اين باشگاه با اســتاندار و مســوولان استانداري خراسان ميگويد: «چند جلسه برگزار شــد اما نتيجهاي از آن خارج نشــد، اگر تا دو هفته آينده كمكي نشــود، ديگر نوشــدارو پس از مرگ سهراب خواهد بــود و البته ما نيــز با چنين شــرايطي خيلي به كمك استانداري اميدوار نيستيم و بيشتر صحبتهاي آنها گويا جنبه تبليغاتي داشته است. مگر ميشود يك اســتانداري استان بزرگ نتواند بــه يك تيم كمك كند. ما اگر راهكار بلد بوديم و ميتوانستيم صنايع و حاميان مالي را خودمان پاي كار بياوريــم ايــن كار را زودتر از اين ميكرديم و چون از توان ما خارج بود از آنها خواستار كمك شديم اما آنها ما را به جاهــاي ديگر رجوع ميدهند». عباســي تاكيد ميكنــد: «اگر به من باشد، همين امروز نامهاي به سازمان ليگ ميدهم و انصــراف تيم خود را از ليگ برتــر اعلام ميكنم اما دلم به حال چند هزار تماشــاگري ميسوزد كه با شرايط سخت خود را به ورزشگاه ميرســانند و دلشــان به همين تيم خوش اســت. مثلا خوب ميشود اگر اعلام كنيــم كه مقابل اســتقلال به ميــدان نميرويم و آنــگاه ببينيم كه آبروي استان ميرود يا آبروي باشگاه »!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.