پيروزي ملوان مقابل فجر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نه، من فكــر ميكنم آن بازي هيچ تاثيــري روي بــازي دوم ما نداشــت. ما ميدانســتيم الاهلي حريف خوبي اســت و بازيكنــان خوبي دارد. بــه خاطر همين ما در ابتداي بــازي موقعيتهاي خيلي خوبي داشــتيم و حتي قبل از اينكه گل بخوريم شوت من به تير دروازه خورد. اگر آن توپ

بلــه، اتفاقــا قبل از بــازي خيليها ميگفتند نكن خطرناك اســت. در كشور ديگر ممكن اســت هر اتفاقي برايت بيفتد،

از هفته بيست و ششم ليگ يك باشگاههاي كشور عصر روز چهارشنبه تيم فوتبال ملوان بندرانزلي ميزبان تيم فجر شــهيد سپاسي بود كه در پايان موفق شــد با گل دقيقه 5 سيد محمد آهي ميهمان خود را با شكست بدرقه كند. تيم فوتبال ملوان گرچه در اين ديدار موفق شد با يك گل حريف خود را شكست دهد اما بايد گفت تيم فوتبال فجرسپاسي هم يك فوتبال تماشاگر پسند را ارائه داد. ملوان با اين پيروزي به جايگاه دوم جدول برگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.