هدیه فرراكتكوريح رامتيازيزتدسوتلفتهد برانكو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

* حبيب چرندابي جمعه 12/13/95، هفته بيست و سوم شانزدهمين دوره ليگ برتر، ورزشگاه يادگار امام)ره( تبريز، ساعت: 15:15، تماشاگر: 15هزار نفر تراكتورسازي تبريز صفر سايپا صفر داور: پيام حيدري كمكها: محمدرضا منصوري، ســعيد قاسمي اخطار: كرار جاسم، محمد ايرانپوريان )تراكتورســازي(، ايــوب كلانتري، محمدرضا خلعتبــري، اميد خالدي، حامد لك )سايپا( بازيكن برتر: حامد لك)سايپا( تراكتورسازي تبريز محمدرضــا اخبــاري)6(، ســعيد آقايــي)5/5(، خالد شــفيعي)5 /5(، هادي محمــدي)5/5(، محمــد ايرانپوريان)6،) محمدرضا مهديزاده)5/5(، مهدي كياني (5/5(، محمــد ابراهيمي)5/6(، لوســيانو ادينيو)3) (56 - شهرام گودرزي)5((، كرار جاسم محمد)5‪(86 5/)‬ -مهدي شريفي(، فرزاد حاتمي)5 )5/

سرمربي: امير قلعهنويي سايپا حامد لك)7(، سجاد مشكل پور)5/5،) عزت پورقــاز )6(، حامد شــيري )6(، اميد خالدي)6(، روزبه شــاه عليدوســت)5/5،) ابراهيم صادقي )5/5()70- عليرضا عليزاده(، ايوب كلانتري)‪(79 5/5)‬ - ســعيد لطفي(، رضا جعفري)5/5(، غلامرضا رضايي )5/5،) محمدرضا خلعتبري)5()88 - مهدي ترابي(

سرمربي: حسين فركي

بازي آنقدر با سرعت بالا آغاز شد كه در همان دقيقه اول سايپا دو ضربه كرنر را به دست آورد اما تراكتورسازي براي اينكه فشار حملات ميهمان را بگيرد خيلي زود دســت به كار شد و در دقيقه چهار پرتاب اوت بلند خالد شفيعي با ضربه سر مهاجم تراكتوريها دروازه ســايپا بــه خطر افتاد امــا واكنش به موقع لك ايــن موقعيت را تبديل به كرنر كرد. شش دقيقه بعد ارسال جاســم كرار از كنارههاي زمين روي خط دروازه توسط حامد لك مهار شد. همانطور كــه پيش بيني ميشــد بــازي زيبايي را شــاهد بوديم. دقيقه 13حركت تند و تيز سپيدپوشــان ســايپا باعث ايجاد موقعيت خوبي روي دروازه تراكتور شــد اما ضربه رضايي با اختلاف كمــي از كنار دروازه به بيــرون رفت. حامد لك تــا دقيقه 37 دو واكنش خوب ديگر هم داشــت و مانع باز شدن دروازه سايپا شد اما مهمترين فرصت شاگردان حســين فركي در دقيقه 39 به دســت آمد. ضربه تماشــايي رضا جعفري در اين دقيقه دروازه تراكتورســازي را به خطــر انداخت اما واكنش به موقع اخباري اين تــوپ را به كرنر فرســتاد. در آخرين ثانيههــاي وقــت اضافه نيمه اول ســايپا صاحب يك ضربه ايســتگاهي شد كه توپ حامد شيري از كنار دروازه سايپا به بيرون رفت. ســايپا نيمه دوم را هم مثل ابتداي نيمه اول آغاز كــرد. ضربه جعفري اولين خطر بازي در نيمــه دوم را ايجاد كرد اما ضربه او راهــي بــه دروازه حريف نيافت. دقيقه 46 باز هم نوبت به حامد لك رسيد كه با واكنشــي زيبا ضربه ديدني و راه دور ابراهيمي را به كرنر بفرستد. سه دقيقه بعد باز هم لك ارســال بلند تراكتوريها را از دروازهاش دور كرد. فشار حملات شاگردان امير قلعهنويي براي بازكردن دروازه سايپا لحظه به لحظه بيشتر ميشد.

دقيقه 60 حــركات فني ابراهيمي در محوطه جريمه ســايپا چيــزي نمانده بود تا يك گل بــراي تراكتوريهــا به همراه داشته باشــد اما اضافه كاري اين بازيكن باعث دور كردن توپ توسط مدافعان سايپا شــد. دقيقه 73ارسال كرنر سايپا موقعيت خطرناكــي روي دروازه تراكتوريها ايجاد كرد اما اين توپ توسط اخباري مهار شد. دقيقه 74 ضربه پاي چپ فرزاد حاتمي از داخل 18 قدم را لك دفع و مدافع ســايپا در ادمه تــوپ را از منطقه خطر دور كرد. بــازي در دقيقه پاياني به اوج حساســيت رسيده بود.

بازيكنان تراكتورســازي سراپا حمله شــده بودند. از آن طرف مدافعان ســايپا هم فقط زير توپ ميزدند و چشــم به ضد حملات داشتند. با اين يك امتياز اختلاف تراكتورسازي با پرســپوليس قبل از بازي امروز اين تيم مقابل نفــت تهران به عدد پنج رسيد و حالا قلعهنويي اميدوار است تا شاگردان علي دايي بتوانند برانكو و تيمش را متوقف كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.