پيروزي ارزشمند در غياب هواداران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

صنعتنفت آبادان یك- پيكان صفر

* پيام خوشنيام جمعه ‪12//95، 13‬هفته بيســت و ســوم شانزدهمين دوره ليگ برتر، ورزشگاه: تختي آبادان، ساعت: ،16:30 تماشاگر: بدون تماشاگر صنعتنفت آبادان يك گل: حكيم نصاري )65) پيكان صفر داور: احمد صالحي كمكها: محمد عطايي، محمدجواد مداح اخطار: گوي هيان كيم، علي هليچي، علي عبدا...زاده، عزيز معبودي )صنعتنفت آبادان(، ابوالفضل ابراهيمي، مهدي شيري، محمدصادق باراني )پيكان( اخراج: فيروز كريمي )70- سرمربي صنعتنفت آبادان( بازيكن برتر: حكيم نصاري )صنعتنفت آبادان( صنعتنفت آبادان ناصر سالاري )5/6(، علي عبدا...زاده )6(، حسين بغلاني (5(، رضــا نورمحمــدي )5(، عزيز معبــودي )5(، محمدزبير نيكنفس )6(، گــوي هيان كيم )5/6(، حكيــم نصاري )7،) محمد پورمحمــد ‪(87- )5)‬ مجتبي ممشــلي(، بهادر عبدي ‪(60- 5()‬ علي هليچي )4((، محمد شــادكام ‪(90- )4)‬ برونو اوليويرا(

پيكان

سرمربي: فيروز كريمي

رحمان احمدي )3(، مهدي شــيري )3(، اميرحســين صادقي )4(، ســياوش يزداني )5(، محمدصــادق باراني )5،) آرمان قاســمي )4) (66- لئون هاراپتيان(، ابوالفضل ابراهيمي (5(، ســجاد آشوري )4) (66- مرتضي آقاخان(، گادوين منشا (5(، ســيامك نعمتي )5(، اميرحسين كريمي )4) (7٢- امير روستايي( سرمربي: مجيد جلالي

در نيمــه اول با توجه به اينكه تماشــاگران هم به خاطر حكــم كميته انضباطــي محروم بودند و در ورزشــگاه حضور نداشــتند، بازي سرد و بيروحي از صنعتنفت آبادان و پيكان ديديــم. بازي كم افت و خيزي كه بيشــتر در ميانه ميدان در جريان بود و تنها يك حمله نصف و نيمه ســهم هر ٢ تيم شد كه آن هم به راحتي از دست رفت.

در نيمــه دوم اما صنعتنفت آبادان كه ميزبان بود، بهتر كار كــرد و حمــلات خوبي تدارك ديد كه در نهايت توســط حكيــم نصاري به گل رســيد. در دقيقــه 65 پاس در عمق و دقيق گــوي هيان كيم در محوطه جريمــه به حكيم نصاري رســيد كه او هم بعــد از اينكه رحمان احمــدي را به زيبايي دريبل زد، با ضربهاي ســاده دروازه خالي پيــكان را باز كرد. بعد از اين گل، مجيد جلالي ٢ تعويض همزمان و سريع انجام داد تا گل خورده را جبران كند اما ناصر ســالاري درون دروازه صنعتنفت به خوبي درخشــيد و مانع از اين كار شــد. به اين ترتيب صنعتنفت آبادان بعد از ٢ شكســت مقابل اســتقلال خوزســتان و پديده مشــهد، در روزي كه تماشاگرانش حضور نداشتند، به پيروزي ارزشمندي دست پيدا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.