گسترش بردهاي پديده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پدیده 3- گسترش فولاد 2

جمعه 12/13/1395، هفته بيســت و سوم شانزدهمين دوره ليگ برتر، ورزشــگاه ثامن مشــهد، ساعت: 15، تماشاگر: 2 هزار نفر پديده 3 گلها: رضا ناصحي )33(، محســن يوسفي )48(، اكبر ايماني )70 پنالتي( گسترش فولاد 2 گلها: لوسيانو پريرا )60(، داريوش شجاعيان ‪90) )1+‬ داور: حسين زرگر كمكها: علي ميرزابيگي، رضا قيم اخطار: يوسف سيدي، لوسيانو پريرا، فرناندو دخسوس )گسترش فولاد( بازيكن برتر: رضا ناصحي )پديده( پديده مجتبي روشــنگر )4(، وارازداد هارويــان )5/4(، عبدا... حســيني )٢()9 - محســن يوســفي )5/5((، حسن جعفري (5(، محمدرضــا ناصحي )5/6(، محمــد علي فرامرزي )5/5،) اكبرايماني )6(، ميلاد كمنداني )5/5(، حســين مهربان )4/5) (71 - يونس شاكري(، معين عباسيان )5/5(، ديارا سوبا )4/5) (89 - مرتضي منصوري(

گسترش فولاد

سرمربي: رضا مهاجري

فرنانــدو دخســوس )5/1(، مرتضــي اســدي )٢،) سيدمحســن حســيني )٢(، بابك حاتمي )5/٢(، مسعود ابراهيمزاده )3(، مگنو باتيســتا )5/3(، رضا خالقيفر )٢) (45 - محمدامين درويشــي )3((، يوسف سيدي )3/5،) داريوش شجاعيان )4(، عليرضا نقيزاده )3(، لوسيانو پريرا )4/5( سرمربي: فراز كمالوند

در 30 دقيقــه نخســت هــر دو تيم با اســتفاده از تاكتيكهاي مورد نظر خود موقعيتهايي هم ايجاد كردند كه به گل منجر نشــد. دقيقه 33 رضــا ناصحي كاپيتان پديده موفق شــد روي كرنر ارســالي محسن يوسفي از سمت چپ خط دفاعي گســترش فولاد با يك پرش زيبا و ضربــه دقيق از نزديكيهاي محوطه شــش قدم دروازه دخســوس را باز كند و تيمش را در اين ديدار حســاس پيــش بيندازد. بازي در نيمه اول با همين نتيجه به پايان رسيد.

نيمــه دوم را هم پديده هجومي آغاز كرد. توپگيري عالي محســن يوسفي از پشــت محوطه جريمه گسترش با حركت خوب او ادامه يافت و ســپس ضربه روپاي اين بازيكــن دروازه دخســوس را براي دومين بــار باز كرد. گســترش فولاد كه همه چيز را از دست رفته ميديد در دقيقه 60 يكي از گلها را جبران كرد. لوسيانو پريرا روي يك ضربه ايستگاهي چســبيده به محوطه جريمه موفق شد با يك ضربه روي پاي محكم با پاي راست اختلاف دو تيم را به يك گل كاهش بدهد.

دقيقه 70 پديــده در يك ضدحمله صاحب موقعيت گل شد. خروج اشــتباه دخسوس باعث اعلام شدن نقطه پنالتي از سوي داور شــد. اكبر ايماني پشت توپ ايستاد و با زدن ضربه به وســط دروازه گل سوم تيمش را به ثمر رســاند. گســترش فولاد در دقيقه 78 صاحب يك ضربه پنالتي شــد اما داريوش شجاعيان نتوانست اين توپ را به گل تبديل كند.

همين بازيكن در اولين دقيقه وقتهاي اضافه جبران كرد. پاس بلند بازيكنان گسترش فولاد به پشت مدافعين تيم پديده رسيد.

شــجاعيان با كنترل توپ و ضربه روي پا توانســت دومين گل تيمش را به ثمر برســاند اما اين براي كســب تســاوي كافي نبود تا پديده در يك بــازي پرگل بتواند دومين برد متوالي خود را به دست بياورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.