قلعهنويي: از نظر اخلاقي برنده بازي بوديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امير قلعهنويي سرمربي تراكتورسازي درباره تساوي تيمش مقابل ســايپا ميگويد: «مــن از نتيجه ناراحتم اما از كيفيــت بازي ناراحت نيســتم بخصوص در نيمه دوم كه لك بهترين بازيكن حريف بود. فكر ميكنم اخبــاري در نيمه دوم فقط چند ضربه كاشــته زد. به بچهها خداقوت ميگويم كه بازي زيبايي كردند مخصوصا در نيم ساعت آخر. به هر حال از موقعيتهايمان استفاده نكرديم و من نگران بودم نكند با اين همه از دست دادن موقعيت در ضد حمله گل هم بخوريم.»

او دربــاره تعويض كرار اينطور ميگويــد: «كرار تا زماني كه توان داشــت روز خوبش بود. او در بازيســازي خيلي به تيم كمك ميكند. اگــر محمد نوري هم در تيم بود كمك ميكرد. ســايپا را در نيمفصل دوم ببينيد. تيم بزرگي اســت كه خيلي خوب كار كرده است. به نظرم زيبايي فوتبال به حمله كردن اســت و من فكر ميكنم داور وقت تلف شــده كم گرفت. در مــورد يكي دو صحنه هم بايد كارشناســان نظر بدهند ولي از گروه داوري تشكر ميكنم.»

او با اشــاره به اتلاف وقت سايپاييها ميگويد: «در مجمــوع بازي مان در نيمه دوم خيلي خوب بود و هر بار كه بازيكنان ســايپا افتادند بازيكنان مــا توپ را بيرون زدند. ما از نظر اخلاقي برنده بازي بوديم و اين قشنگتر از ٢ امتياز از دست رفته بود. اگر اين سكتههاي تاكتيكي رخ نميداد ما بهتــر كار ميكرديم. در بــازي رفت گفتم يــك امتياز هم حق ما نبــود. بازيكنان ما نشان دادند تراكتور چه تيم اخلاق مداري است. الان بازيكنان دو كارته زياد داريم اما روز خوبمان بود. وقتي بچهها بازي به اين خوبي كردند و فقط توپشان گل نشد چه ارزيابي ميتوان كرد؟»

قلعهنويي درباره سرنوشت قهرماني ميگويد: «ما بايد كار خودمان را بكنيــم و بايد تا لحظه آخر تكليف خود را انجام دهيم. چقدر درباره داوريها صحبت شده است. ديديد كه ما از داوريها بيشترين ضربهها را خوردهايم. اميدوارم من اشــتباه كنم اما فكر ميكنم در نيمه اول و نيمه دوم براي ما پنالتي گرفته نشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.