مرفاوي: نبايد در تله فولاد ميافتاديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

صبــاي قــم در خانهاش بــه مصاف تيمــي ميرفت كه هفتههاي گذشــته را با نوسان زيادي پشت سرگذاشته بوده و از جمع مدعيان كنار رفته بود. از طرف ديگر شاگردان مرفاوي هم براي ســه امتياز خانگــي به ميدان رفتــه بودند و تلاش داشــتند خود را از جمع تيمهاي پايين جدولي جدا كنند. با شروع بازي فولاديها خيلي زود به دروازه صبا رسيدند. دقيقه ٢ بازي، انصاري با ضربه ســري زيبا تير دروازه صبا را به لرزه درآورد. دقيقه 19 بازي باز هم انصاري اين فرصت را داشــت كــه دروازه صبــا را بازكند اما ضربه چيــپ او از بالاي دروازه فــروزان به بيرون رفت. فولاديها كه بهتر نشــان داده بودند، باز هم دروازه صبــا را تهديد كردند اما نيمه اول بدون گل به پايان رسيد. با شروع نيمه دوم باز هم شاهد حملات فولاديها بوديم. شاگردان سعداوي كه نيمه اول را با بدشانسي با تساوي به پايان رســانده بودنــد باز هم در نيمه دوم بــازي تيم برتر ميدان بودند و توانســتند حملات زيادي را روي دروازه صبا به وجود بياورند. تلاش شــريفات و انصاري و همكاري چند باره اين دو بازيكن براي باز كردن دروازه صبا و عبور از سد قميها بيفايده بود تا بازي بدون گل به پايان برسد.

صمد مرفاوي ســرمربي صباي قم كه از تســاوي مقابل فولاد خوزســتان ناراضي بود، از عملكرد بازيكنان خود به ويژه تعويضيهايــش انتقاد كرد. مرفاوي در مورد تســاوي خانگي مقابل فولاديها ميگويد: «در نيمه اول نمايش خوبي نداشتيم و بازيكنان كاري كه ميخواستيم انجام ندادند. تيم فولاد بهتر از ما كار كرد و كنترل توپ را در اختيار خود گرفته بود اما در نيمه دوم اوضاع تغيير كرد و روند رو به جلويي داشــتيم ولي دوباره تاكتيكي كه ميخواستيم ارائه نشد و در ايجاد موقعيت گل ناموفــق بوديم. فولاد بازيكنان ســرعتي زيادي در اختيار دارد كه با اســتفاده از آنها موقعيتهاي خطرناكي خلق كرد؛ آنها به دنبال رسيدن توپ به پشت مدافعان ما بودند كه همين مساله موجب شد كمي محتاطتر كار كنيم. اگر بيمحابا حمله ميكرديم و جلو ميرفتيم شايد پشت مدافعان ما خالي ميشد و آنها استفاده ميكردند كه نميخواستيم در اين تله بيفتيم و با اين تاكتيك دو تيم بازي مساوي تمام شد».

ســرمربي صبا با بيان اينكه در نيمه دوم عملكرد بهتري ارائه كرديم، ادامه ميدهد: «تعويضهاي هجومي داشــتيم و از بازيكنان بلندقامت اســتفاده كرديم تا روي ارسالها به گل برسيم اما نتوانستيم اين كار را انجام دهيم؛ بازيكنان تعويضي ما خواستهمان را برآورده نكردند و تاكتيكمان عملي نشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.