فركي: ميتوانستيم تراكتورسازي را شكست بدهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســين فركي ســرمربي ســايپا درباره تســاوي تيمــش مقابل تراكتورســازي ميگويد: «بازي خوبي بود. پيش بيني اين را داشتيم كه هر دو تيم براي پيروزي به ميدان آيند. در مقابل تيم خوب تراكتورسازي بــازي خوبي را نمايش داديم و با وجــود احترامي كه براي حريف قايل هســتيم بايد بگويم كه ميتوانســتيم با 3 امتياز مسابقه را ترك كنيم. در نيمه اول بــازي خيلي خوبي را به نمايش گذاشــتيم. البته به دليل اشتباهاتي كه داشتيم به گل نرسيديم. به هر حال اولويت ما گرفتن يك امتياز بود كه به آن رســيديم. تراكتور هم به دنبال گلزني از راه ضربات ايستگاهي و شروع مجدد بود كه ما سعي كرديم در برابر اين روش دفاع كنيم كه موفق شــديم. در نيمه دوم فشار حريف بيشتر شد. تماشاگران هم اين فشــار را افزايش ميدادند. در نيمه دوم تمركز كافي را نداشتيم اما خوشحالم كه با وجود اين، با امتياز از بازي خارج شديم. هر چه زمان ميگذشــت حريف رو به بازي مســتقيم ميآورد و اين امر فشار را روي دروازه ما افزايش داد. بعد از مدتها از مهدي ترابي اســتفاده كرديم كه از اميدهاي فوتبال ماست.»

او درباره تعداد زياد اخطارها در طول مســابقه ميگويد: «من قبول دارم كــه در اين بازي كارت زياد بود. من خودم موافق اين نيســتم كه بازيكنان زياد كارت بگيرند. داور ميتوانست بازي را مديريت كند تا كمتر نياز به دادن كارت باشــد. با اخطارهاي امــروز لك، صادقي و خلعتبري بازي آينده ما را از دســت دادند.» فركي عصبانيت حامد لك را به دليل فشــار بازي ميداند: «با توجه به اينكه حامد تحت فشــار بود، عصباني شــد و درگيريهايي در پايان بازي ايجاد شد. البته اين درگيري ختم به خير شــد. به هر حال بازي حساسي بود و اين تنشها به وجود ميآيد. چنين مسائلي در اين مسابقات طبيعي است اما بحث حامد لك ارتباطي به اخلاقمداري من ندارد. من هميشــه در اين شرايط سعي ميكنم كه حامد لك را آرام كنم. من اولين باري است كه با لك كار ميكنم اما اين بازيكن قبلا در تراكتورسازي بوده است. هواداران اين بازيكن را به خوبي ميشناسند. عصبانيت لك به دليل حساسيت بازي بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.