دلايل سايپا براي برگزاري بازي در دستگردي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا درويش مديرعامل ســايپا در رابطه با مكان ميزباني سايپا از استقلال در هفتــه ٢4 ليگ برتــر ميگويد: «ما قصد داريم مثل هر بازي در ورزشــگاه دستگردي ميزبان باشــيم. بازي هفته آينده ما مقابل اســتقلال نيز در همين ورزشگاه برگزار ميشود».

او دربــاره اينكه شــوراي تامين با برگزاري بازيها در اين ورزشگاه مخالفت ميكند، تأكيد ميكند: «شوراي تامين قبول كرده اســت. تا ديروز در جلساتي كه داشتيم، اين موضوع را قبول كردهاند و بازي در ورزشــگاه دستگردي برگزار ميشود.» مديرعامل ســايپا همچنين درباره دلايــل برگزاري ايــن بازي در ورزشــگاه دســتگردي ميگويد : «بازي وســط هفته اســت و جمعيت زيادي نميآيد كه مشــكل ساز شود. استقلال حتي وســط هفته وقتي در آزادي هم ميزبان بوده 3، 4 هزار نفر بيشتر برايش نيامده اند. در ضمن تا ٢ سال قبل، تيم سايپا وقتي در كرج بود، همين استقلال و پرســپوليس در ورزشــگاهي بــازي ميكردند كه 3، 4 هزار نفر جمعيت در آن جاي ميگرفت.» او البته به ظرفيت ورزشگاه دســتگردي هم اشاره ميكند: «ظرفيت دستگردي 8 الي 10 هزار نفر اســت. چطور پرسپوليســيها در تبريز وقتي ورزشــگاه يادگار امــام)ره( آماده نشده بود، در ورزشگاه 3، 4 هزار نفري بازي كردند؟ يعني تهرانيها نميتوانند يك بازي مثل آن را وسط هفته برگزار كنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.