دايي و طلبكاران صبا حكم انضباطي گرفتند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كميتــه انضباطي آراي خود در خصوص مطالبات مربيان و بازيكنان ســابق صباي قم را صادر كرد. براســاس آراي صادره باشــگاه صباي قم به پرداخت يــك ميليارد تومان به علي دايي، ششــصد و شصت و هفت ميليون تومان به ابوالفضل ابراهيمي، ســيصد و نود و چهار ميليون تومان به محمد امين آرامطبع و شصت و هشت ميليون تومان به بهزاد غلامپور محكوم شــد. پرونده رســيدگي به مطالبات محمد دايي نيز در حال بررسي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.