مهاجري: بازيكنانم كار غيرممكن را ممكن كردند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا مهاجري ســرمربي پديده كه از پيروزي تيمش مقابل گسترش فولاد تبريز خوشــحال اســت، در مــورد اين بــرد 3 بر ٢ ميگويــد: «در اين بازي با از خودگذشــتگي بازيكنان توانستيم به برتري برسيم. تنها 15 بازيكن در اختيار داشــتم و دو دروازهبــان روي نيمكتم نشسته بودند. اكبر ايماني با مصدوميت حاضر به بازي شد و فرامرزي يك نيمه با كتف در رفته بازي كرد. اميدوارم اتفاقات خوبي كه بعد از بازي تراكتورســازي و ســياهجامگان در فوتبال مشهد صورت گرفته، ادامه پيدا كند. در اين بازي روز ســختي براي ما بود و توانستيم مقابل هوادارانمان سربلند باشيم. بازيكنانم به بهترين شــكل كار غيرممكن را ممكن كردند.» مهاجري درباره قضاوت حسين زرگر در اين بازي ادامه ميدهد: «زرگر قضاوت خوبي داشــت. در صحنه پنالتي نميدانم داور بايد بازيكن گسترش فولاد را اخــراج ميكرد يا نه چــون با قوانين جديد آشنايي ندارم. در كل داور قضاوت خــوب و قابــل قبولي داشــت و به او و تيمش تبريك ميگويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.