كمالوند: سابقه نداشت از تيمي 3 گل بخوريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فراز كمالوند ســرمربي گسترش فــولاد معتقــد اســت داور در بازي با پديده قضاوت خوبي نداشــته هرچند كه تيمش فرصتهاي خوبي را از دست داده. كمالونــد درباره شكســت مقابل پديده ميگويد: «بــه مجموعه پديده تبريــك ميگويــم. ديــروز روز خوب پديده و روز بد ما بود. ســابقه نداشته ما از تيمي سه گل بخوريم، اگر پنالتي ما به گل تبديل ميشــد ميتوانستيم يك امتياز به دست بياوريم هرچند كه موقعيتهاي ايجاد شده توسط ما بهتر از فرصتهــاي پديده بود.» ســرمربي گسترش فولاد درباره داوري اين بازي و قضاوت زرگر ادامه ميدهد: «اشتباهات پياپي زرگر و محروميتهاي متوالياش تاثير منفي روي عملكرد او گذاشته. در دقيقه 89 بازيكــن پديده هنگام زدن ضربه كرنــر بازيكن من را بغل كرد اما داور اين صحنه را نديد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.