ملاقات مديرعامل تراكتورسازي با نماينده مردم تبريز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مصطفــي آجورلو بــا حضور در مجلس شــوراي اســلامي با مســعود پزشــكيان نماينــده مردم آذرشــهر، اســكو و تبريز ديــدار كــرد. در اين ديدار مديرعامل باشــگاه تراكتورسازي آخريــن وضعيت باشــگاه را براي اين نماينده مجلس تشــريح كــرده و در مــورد بدهيهاي باشــگاه و چگونگي برنامهريزي براي پرداخت اين بدهيها توضيــح داد. آجورلو در اين جلســه با اشاره به تلاش خود براي ساختار سازي در باشگاه تراكتورسازي گفت: «از زمان حضورمان در اين باشگاه تلاش كرديم تا ســاختارهاي لازم را در اين باشگاه ايجــاد كنيم و معتقدم تراكتورســازي ميتواند با ســاختار ســازي صحيح به خودكفايي برسد و درآمدزايي خوبي در آينده پيش روي داشته باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.