برنامه سپاهانيها براي برگزاري شهرآورد اصفهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيمهاي ســپاهان و ذوبآهن از هفته بيست و ســوم ليگ برتر يكشنبه آينده در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم ميروند. بر همين اســاس برنامه تيم فوتبال سپاهان براي برگزاري شــهرآورد اصفهان از ســوي كادرفني اين تيم مشــخص شد. سپاهانيها ديروز و امروز ساعت 16 تمرينات خود را در باغ فردوس پيگيري كردند و بعد از آن راهي اردوي خود در هتل آســمان شدند. نشست خبري اين ديدار نيز ساعت 17 امروز)شنبه( در هميــن هتل برگزار ميشــود. همچنين ســپاهانيها براي اين ديدار 4 بازيكن غايب دارند.محمدي، حاجيصفــي ولي به خاطر محروميت و قائدرحمتي به خاطر مصدوميت در اين ديدار غايب خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.