ايرانپوريان غايب بازي با فولاد خوزستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــد ايرانپوريــان، مدافــع تيــم تراكتورســازي بــا دريافــت كارت زرد از ســوي داور بازي با ســايپا ســه كارته شد و بازي هفته بيســت و چهارم را از دســت داد. تراكتورســازان كه به خاطر محروميت از حضــور در نقل و انتقالات نتوانســتهاند در نقل و انتقالات زمســتاني خود را تقويت كنند، محروميتهاي اينچنيني به شــدت ميتواند اميرقلعه نويي را براي پياده سازي تاكتيكهاي مورد نظرش دچار دردسر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.