ذوبآهن از شكاري شكايت كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به دنبال عقد قرارداد رضا شــكاري با باشــگاه روستوف روسيه، باشگاه ذوب آهن از ايــن بازيكن به ســبب نقــض بي دليل قراردادش به كميته انضباطي فدراســيون فوتبال شــكايت كرد. ذوب آهن در شكايت خود اعلام كرده كه اين بازيكن از حضور در تمرينات ســر باز زده و بدون اطلاع باشگاه ذوب آهن با تيم روســي قــرارداد منعقد كرده است. جلسه رسيدگي به اين شكايت احتمالا روز ٢٢ اسفند برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.