المپيك با رعايت حقوق بشر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كميته بينالمللي المپيك )آياوســي( اعلام كرد كه رعايت حقوق بشر جزو مواد قانوني گرفتن ميزبانيهــاي المپيك قرار خواهد گرفت. اين البته تنها يك ادعا نيســت و كميته بينالمللي المپيك قانوني را تصويب كرده كه به موجب آن، رعايت حقوق بشر جزو مواد قانوني گرفتن ميزبانيهاي المپيك قرار خواهد گرفت و اين قانون قرار است از سال 2024 به اجرا دربيايد. در واقع اين براي اولين بار است كه كميته بينالمللي المپيك توجهي خاص به قوانين حقوق بشــر سازمان ملل نشان ميدهد كه طبق اين قوانين حتي در مراحل آماده شدن شهرها براي ميزباني، حقوق بشر هيچگاه نبايد ناديده گرفته شود. قانون تازهاي كه يكي از مسوولان سازمانهاي حقوق بشري آن را اينطور توضيح داده اســت: «با گذشت زمان، شهرها و كشورهاي ميزبان المپيك كمتر از قبل به قوانين حقوق بشــر توجــه كردهاند و در تمام اين ســالها از كارگراني كه در ساختن ورزشگاهها فعاليت داشتند، سوءاستفاده شــده است. از اين به بعد اما گرفتن ميزباني المپيك بايد با اين تعهد همراه باشــد كه از هيچ بشري سوءاستفاده نخواهد شد. كميته بينالمللي المپيك در بيانيه خود در اين رابطه اعلام كرد شهرهاي ميزبان بايد از قوانين حقوق بشر حفاظت كنند، اطمينان بدهند كه از هيچ انساني سوءاستفاده نميشود و حتــي قوانيني براي اين مســاله در نظر بگيرند؛ قوانينــي مطابق قوانين سازمان ملل. پيش از اين در زمان ميزباني ريو براي المپيك 2016 به دليل كشته شدن افرادي توسط پليس اعتراضات زيادي صورت گرفت. در المپيك زمستاني سوچي 2014 هم به تبعيضهاي نژادي و جنسي كه صورت گرفته بود انتقاد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.