تو كه حرفهاي بودي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

فكــر ميكنم راه كم نبود اما من نديــده بودم. حالا فكر كنيد آدمهايي كه مسووليت استفاده از اين كلمه و اين اتهام سنگين را نميدانند، ميخواهند بروم سر تمرين تا بتوانند بيشتر من را خرد كنند. فكر كنيد بعد از شكست مقابل پرسپوليس و آن همه حرف و حديث و به بازي گرفتن افكار عمومي با اين توجيه كه بنگر مقصر است، قرار باشد ما دوباره چشم در چشم شويم. هر چند فكر كنم اوضاع همانطور است. من بايد خودم را تسليم قانون كنم تا درباره آينده و اتفاقات تلخ آن چند روز، قانون تصميم بگيرد.» بنگر اما بعيد است از اتهامي كه به او وارد كردهاند، كوتاه بيايد. واقعيت اين اســت كه او نميخواهد در روزهاي پايان فوتبالش، با خاطرهاي عجيب و با داشتن يك اتهام دردناك مجبور به خداحافظي نشود. چيزي شــبيه عذرخواهي رســمي شــايد براي او دلگرمكننده باشد: «با عذرخواهي از هواداران تراكتورســازي بايد بگويم تهمت بزرگي به من وارد شده و اگر قرار باشد اين حرفهاي نادرست بدون رسيدگي و عذرخواهي به پايان برسد، حق همه ضايع شده؛ بخصوص حق طرفداران تراكتورسازي كه بايد صحت و ســقم ماجرا را بدانند. من براي تراكتورسازي آرزوي موفقيت دارم و براي فوتبال ايران آرزوي درســتي و پاكي. اين همان چيزي اســت كــه ما را به فوتبال آورد و اين حــق را نداريم كه ذرهاي در ذهن هواداران خدشه ايجاد كنيم.» هيچ از خودت پرسيدهاي كه كارلوس كيروش چطــور گزينه نهايــي ســرمربيگري تيمملي آفريقاي جنوبي شــد؟ روي هوا؟ الكي؟ يا واقعا مذاكــره كرده بودند؟ فرقي هــم ميكند مگر؟ مهم اين اســت كه او بيش از يك ســال است با نام آفريقاي جنوبي تهديدمان ميكند و بدتر اينكــه ما هر بار براي از دســت ندادنش مقابل خواســتههاي معقول و غيرمعقول او ســر خم ميكنيم. اينكه بعــد از آن تكذيبيه ابتدايي رســانههاي آفريقاي جنوبي ادعاي سرمربي تيمملي فوتبال ايــران را تاييد و به نقل از منابع رســمي اعلام كردهاند كارلوس كيروش و هرورنارد دو گزينه نهايــي انتخاب ســرمربي تيمملي اين كشــور هستند، يك بحث اســت و اينكه مرد پرتغالي چطور در فهرســت دو نفره گزينههاي آنها قرار گرفت، بحثي مهمتر. قطعا كارلوس كيروش روي هوا و تنها بر اساس يك ادعاي شــفاهي گزينه نهايي سرمربيگري آفريقاي جنوبي نشــده است. او حتما پيشتر با اتحاديــه فوتبال اين كشــور مذاكره كرده و به توافق رسيده است. فرقــي هم نميكنــد كه خودش بــه صورت مستقيم مذاكره كرده باشد يا مدير برنامههايش از طريق آژانس معتبري كه دارد. در هــر دو صورت، كارلوس كيروش درســت زماني كه ســرمربي تيمملي ايران بوده و طبق قانون حق مذاكره با تيمهاي ديگر را نداشــته، در مذاكــره با آفريقاي جنوبــي تا حدي پيش رفته كه به گزينه نهايي آنها تبديل شده است. خندهدار نيســت؟ آدمي كه سالهاست ادعاي حرفهايگري دارد و حرفــهاي بودن خود را به هر بهانــه و حتي بيبهانه مثل چماق بر ســر مــا و فوتبال ايران ميكوبد، مــردي كه بيرون از مرزهــاي ايران هر بار دهــان به مصاحبهاي بــاز ميكنــد از نداريهــاي فوتبــال ايران و رفتارهــاي آماتور مديرانــش ميگويد خودش حتي ســادهترين الفباي حرفهايگري را زير پا گذاشته. او بــا همه ادعايي كه دربــاره حرفهاي بودنش دارد، قوانين حرفهايگــري را به قدري ناديده ميگيــرد كه بــدون توجــه به قــراردادش با فدراسيون فوتبال ايران با مسوولان فدراسيون يك كشــور ديگر پاي ميز مذاكــره ميرود يا براي مذاكره نماينده ميفرستد. كجاي اين كار حرفهاي است كه كيروش از ما توقع دارد همه رفتارها و امكانــات فوتبالمان مثل حرفهايها باشد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.