دوديها بازيكن نميشوند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خبرهاي تكراري درباره قليان كشــيدن فوتباليســتها، بيشــتر دلتنگمان ميكند. دلتنگ مردي كه سالهاست فوتبــال را كنار گذاشــته امــا هنوز همــان «احمدرضا عابدزاده»اي اســت كه پيشتر ميشــناختيم. مردي كه 15 سال پيش وقتي دچار عارضه مغزي شد، هزاران انگ بر پيشانياش چســباندند. غافل از اينكه عابدزاده را بايد بشناســي تا متوجه شوي چقدر فاصله ميگيرد از آنها كه تفريحشان كشيدن سيگار و قليان است. چيزي كــه خود او دربــارهاش ميگويد: «من دوســتان صميمي دارم كه ســيگار ميكشــند اما جرات نميكنند نزديك من شــوند. اگــر هم بخواهند بيايند ســمت من، آدامــس ميخورند و عطر و ادكلن به خودشــان ميزنند اما با اين حال من متوجه ميشــوم و به آنها ميگويم بوي قهوهخانه ميدهيد.» نظر چنين شــخصي درباره فوتباليستهاي اهل سيگار و قليــان هم بايد جالب باشــد: «اگر خانواده درســتي بالاي ســر آدم باشد كسي ســراغ اين مسائل نميرود. اينها بازيكن هم نميشــوند. من خودســاخته بودم و ميخواســتم فرزندانم هم روي پاي خودشــان بزرگ شــوند. خانواده من وضعشــان خوب بود اما چيزي به مــن ندادند. خودم با اســتفاده از ذهن و توانايي خودم رو به جلو حركت كردم و به پيشــرفت رســيدم. با اين حــال وقتي در بيمارســتان بودم، شــايعههاي زيادي دربارهام ســاختند و گفتند عابدزاده مواد مصرف كرده. فكر ميكنيد من كه همين الان در 50 ســالگي روزي 5 ســاعت ورزش ميكنم ميتوانم اهل ســيگار و اين چيزها باشــم؟ مــن نميتوانم ورزش نكنــم، غذايم را هميشه كنترل ميكنم و خوابم سر موقع است. هميشه به خانوادهام هم رســيدگي ميكنــم و تمام وقتم براي خانوادهام است. هر شب ساعت 9:30 ميخوابم وساعت 6 صبح بيدار ميشوم.» عجيب امــا اينكه در فوتبال ايران جايــي براي عابدزاده نيست: «من در آمريكا با بچههايي در سنين پايين تمرين ميكنم. هم خودم ياد ميگيرم هم ســعي ميكنم به آنها چيزي ياد بدهم. اين مســائل در فوتبال تاثيرگذار اســت اما در ايران اينطور نيســت. شما نه امكانات خوبي داريد و نه هواي مناســبي. توپ، زمين، محيط ورزشي و مديريت ورزشــي ما خوب نيســت و فقط حرف، حــرف و حرف ميشنويد. من هم حوصله اين مسائل را ندارم و سرم را به كاسبي خودم گرم ميكنم.» در ادامــه احمدرضا عابــدزاده ميگويد بــا وجود رفت و آمدهاي مكرر، هنوز نتوانسته طلب خودش و پسرش را از باشگاه پرسپوليس بگيرد: «امير قراردادي در حدود 130 ميليون با پرسپوليس داشــت و حتي ماليات 18 ميليون و 177 هــزار و 700 توماني او را مــن دادم اما حالا اداره ماليات نامــه داده كه ما را جريمه ميكند. طلب خودم را هم هنوز نگرفتهام. من با راهآهن هم قرارداد 250 ميليوني داشتم كه فقط 100 ميليون آن را دادند در حالي كه بايد ماليات آن 250 ميليون را بدهم. البته من كوتاه نميآيم. باز هم به اين باشگاهها ميروم و براي گرفتن پولم مدرك ميبرم.» نميشود كه اين مصاحبه بدون به زبان آوردن نام زندهياد منصور پورحيدري بســته شــود: «خدابيامرز منصورخان شــخصيت بزرگي داشت و شخصيتش تا حدودي نزديك به شخصيت مرحوم دهداري بود. افرادي مثل او را هيچگاه نبايد فراموش كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.