المپيك تهديد شد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اعتراضات گســتردهاي به فروش گوشت سگ در كره جنوبي صورت گرفته و درخواســت آنلايني بــراي گرفته شــدن ميزباني المپيك زمســتاني از پيونگچانــگ به همين دليل ارائه شــده كه به همين دليل بزرگترين فروشگاه گوشت سگ در كرهجنوبي كه روزانه 220 سگ و سالانه 80 هزار سگ ميفروشد، در حال بسته شدن است. در درخواســتي كه براي پس گرفته شدن ميزباني المپيك زمستاني از پيونگچانگ ارائه شده، آمده: «در صورتي كه خوردن گوشت سگ در كرهجنوبي ممنوع نشود، ميزباني المپيك زمستاني 2018 بايد از اين كشور گرفته شــود. البته اتحاديه فروشندگان گوشت در كرهجنوبي هم با تصميم بسته شدن فروشگاههاي گوشت سگ موافقت كرده اما 7 فروشــگاه از 22 فروشگاه اصلي فروش گوشت سگ با اين تصميم مخالفت كردهاند. المپيك زمســتاني 2018 قرار است زمستان سال آينده برگزار شــود و يك ماه بعد از آن هم بازيهاي پارالمپيك آغاز ميشــود كه البته بايد ببينيم ميزباني بازيها در اختيار كرهجنوبي ميماند يا نه. حضــور وزير وقت ورزش در ورزشــگاه آزادي براي تماشــاي بازي اســتقلال و راهآهن، مهمترين اتفاق يك ســال پيش بود و محمود گودرزي وعده تماشــاي ديگر بازيهــاي ليگ برتر را هم داد. برانكو اگر چه پيشــنهادهاي عربي و آفريقايياش را رد نكرد اما با تكذيب شايعه جدايي خود گفته بود هيچ شرطي براي ماندن در پرسپوليس ندارد. صعود كشتيگيران ايران به فينال جام يادگار امام)ره( و دعوت شدن محمد شاهميري براي قضاوت در ليگ جهاني واليبال هم ديگر اتفاقهاي روز بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.