خداحافظي ناتمام

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شــهرآورد اصفهان مــا را ميبَرد به روزي كه قــرار بود محرم نويدكيــا از فوتبال خداحافظي كند و ايــن خداحافظي ناتمام ماند. با وجود همه اختلافها و نارضايتيها، محرم به ســپاهان برگشــت و فصل را با زردها آغاز كرد. بازگشتي كه البته بيش از 8 هفته دوام نياورد و كاپيتان پرحاشــيه ســپاهان را بعد از نزديك به دو دهه حضور در ســطح اول فوتبال كشــور در 34 ســالگي، به خداحافظي مجبور كرد. ســپاهان و ذوبآهن قرار بود در يكي از حســاسترين بازيهايشــان مقابل يكديگر قرار بگيرند كه انتشــار خبر خداحافظي نويدكيا ســاعاتي پيش از اين بازي، به ســپاهان شوك وارد كرد. شــوكي كه باعث شد شكست دو بر صفر زردها ديگر به چشم نيايد و نگاه اصفهانيها به خداحافظي بازيكني معطوف شــود كه او را ستون تيمشان ميدانستند. البته حاجيصفي و پاپي مراسم خداحافظي محرم را نيمهكاره گذاشــتند و او را با اصــرار از زمين بيرون بردند تا شــايد بتوانند از خداحافظي منصرفش كنند و يا دستكم اين خداحافظي را به تعويق بيندازند اما چنين نشد و محرم نويدكيا ديگر به فوتبال بازنگشت. حالا دوباره سپاهان و ذوبآهن به هم رســيدهاند و از محرم هيچ خبري نيست. سپاهان هم از روزي كه نويدكيا را ديگــر در تركيب خود نميبيند، 13 بار در ليگ و 5 بار در جام حذفي به ميدان رفته و هنوز نتوانســته روزهاي خوش گذشتهاش را تكرار كند. دو تيم اصفهاني ليگ برتر فردا يك بار ديگر چشــم در چشم ميشوند اما نه نويدكيا هست كه حساســيتها را دوچندان كند و نه مراسمي براي خداحافظي كه ناتمام بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.