نه سياست، نه سرمايهگذاري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

علي دايي به همان اندازه كه در فوتبال ســر و صدا ميكند، از سياســت دور اســت. نه ميلي به فعاليتهاي سياسي دارد و نه شايد فرصتي برايش. با اين حال بارها ديده و خواندهايم كه به نام او عقايدي سياســي را مطرح كردهاند كه البته اين بار او تهديد به شكايت كرده است. خود علي دايي كه نــه اما وكيلش عبدالصمد ابراهيمي در اعتراض به برخي سوءاستفادهها از نام سرمربي تيم نفت، از ادامه رويه او در دوري از فعاليتهاي سياسي خبر داد و به كساني كه از نام دايي سوءاستفاده ميكنند، هشدار داد كه فريبكاريها و بياخلاقيها مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت: «اخيرا در بعضي شهرســتانها، بخصوص در جنوب كشــور برخي افراد سودجو با اعلام سرمايهگذاري علي دايي در زمينه ملك و ساخت مجتمعهاي تجاري، به فريب مردم پرداخته و افرادي هم به بهانه اينكه قرار است علي دايي آنجا ســرمايهگذاري كند، املاكي را خريداري كردند. لازم است به اطلاع برسانم آقاي دايي هيچگونه سرمايهگذاري ملك و مجتمع تجاري پنهاني ندارد و اگر بنا به سرمايهگذاري باشد، قطعا خودش براي امور كاري به آنجا سفر خواهد كرد و همگان مطلع ميشوند. برخي نيز پيشاپيش با برگزاري جلسات پنهاني شــبانه تبليغاتي و انتخاباتي، مدعي شدند علي دايي از آنها در انتخابات شورا حمايت ميكند. با تكذيب همه اين اخبار، چنين فريبكاريها و بياخلاقيها را قطعا مورد پيگرد قانوني قرار خواهيم داد. از مردم عزيز هم اســتدعا دارد فريب اينگونه افراد را نخورند و مطمئن باشــند رويه هميشگي علي دايي در عدم فعاليت سياسي پابرجا بوده و خواهد بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.