بازگشت مشروط بنگر؛ عذرخواهي كنند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كاري نداريم كه در روزِ نبرد، تراكتورســازي چقــدر ناخوش احوال بود و پرســپوليس تا چه اندازه اميدوار. حتي آن پيروزي ســه گله هم مهمترين اتفــاق آن بازي نبود. اتفاقِ مهم وقتي رخ داد كه قرمزهاي پايتختنشــين آســانترين پيروزي فصل خود را با هوادارانشــان جشــن گرفته بودند و كمي آنطرفتر در رختكن تراكتورســازي، بازيكنان در رديف متهم نشسته بودند؛ يكي به خاطر اشــتباههايش و ديگري بــه اتهام كمكاري و تباني با همتيميهاي سابقش. شــاخصترين بازيكن متهم به كمكاري هم كسي نبود جز محسن بنگر كه بعد از پشــت سر گذاشــتن يك عمل جراحي تازه به ميدان بازگشته و به خاطر قلبي كه به هواداران پرســپوليس نشان داده بود، انگ كمكاري به او زدند. بعد از آن، بنگر به همين اتهام حتي از تيم كنار گذاشــته شد و حالا باشــگاه تراكتورسازي به درخواســت كادر فني، بازگشت او به تمرينها را دستور داده است. ايــن مدافع باتجربه اما هنوز برنگشــته و ميخواهد كه ابتدا اتهام كمكاري و بدتر از آن تباني را از پيشــانياش پاك كنند: «تباني آخرين چيزي بود كه در اين فوتبال عجيب و غريب به آن متهم شــدم. چيزي كه مواجهه با آن براي من تجربهاي باورناپذير اســت. با خودم فكر ميكنم خدايا اگر قرار بود فوتبال من به اينجا برســد چرا راه ديگري پيش پايم نگذاشــتي؟ بعد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.