شكايت بوليوي از فيفا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

فدراســيون فوتبال بوليوي به خاطر ثبت دو شكست فني بــراي تيمملي اين كشــور، از فيفا بــه دادگاه بينالمللي حكميت ورزش شكايت كرد. كميته انضباطي فيفا اواسط آبان ماه امســال دو شكســت فني براي تيمملي فوتبال بوليوي برابر پرو و شــيلي به دليل اســتفاده غيرقانوني از نلسون كابررا، بازيكن پارگوئهاي در نظر گرفت. كابررا پس از دريافت پاسپورت بوليوي در تركيب تيمملي فوتبال اين كشــور به ميدان رفت اما طبق قوانين فيفا او بايد پس از 5 ســال اقامت مســتمر در بوليوي بازي ميكرد. تيمملي بوليوي پس از اين دو شكســت در نتايج ديدارهايش برابر پرو و شــيلي با 7 امتياز به جايــگاه نهم جدول ردهبندي رقابتهــاي انتخابــي جامجهاني 2018 روســيه در قاره آمريكاي جنوبي سقوط كرد و همين باعث شكايتش شد. سايت رسمي دادگاه بينالمللي حكميت ورزش پنجشنبه دريافت شكايت فدراسيون فوتبال بوليوي از فيفا را تاييد كــرد اما براي تصميمگيري درباره اين پرونده هنوز زماني را مشخص نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.