از اسكي تا فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعد از پخش مسابقات اسكي در ساعت 12:15، شبكه ورزش ساعت 16 بازي استقلال خوزســتان و ماشينسازي در ليگ برتر را پخش ميكند و بعد ميرود ســراغ فوتبال اروپا. ساعت 18:45 بازي ايباررئــال مادريد روي آنتن اين شــبكه ميرود و ســاعت 21 هم بازي ليورپول و آرسنال.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.