شهباززاده غايب بزرگ نفت مقابل پرسپوليس؟

Iran Varzeshi - - صفحه اول - حميدرضا عرب ‪Hamidreza Arab‬

پيشترها باشــگاههايي كه بــراي بهرهمندي از بازيكنان ســرباز مجاز شــناخته ميشــدند، محدود بودند به تيمهايي همچون پاس تهران، انتظام تهران، نيروي زميني تهران، ملوان بندرانزلي، ابومسلم خراسان و فجرسپاسي شيراز كه سابقهاي كاملا نظامي داشــتند اما با ورود باشگاه تراكتورسازي به دايره باشــگاههايي كه ميتوانند از چنين امتيازي بهرهمند شود، مشكلات فوتبال ايران شروع شد و اين سوال ذهن اهالي فوتبال را فرا گرفت كه اگر باشــگاه تراكتورسازي كه پيشــينهاي كاملا صنعتي دارد، ميتواند از بازيكنان ســرباز بهره بگيرد، چرا باشــگاههاي بزرگي همچون استقلال و پرسپوليس كه مردمي هم هســتند از چنين ويژگيهايي سود نميبرند؟ چالشها وقتي بيشتر شد كه پرســپوليس در كورس قهرماني دو بازيكن ارزشمند خود را از دست داد و حالا نيز عليرضــا منصوريان همچون برانكو ايوانكوويچ نگران اســت كــه همين وقايع به زودي تيمش را تحتالشــعاع قرار دهد و بخشــي از شــاكله اصلي تيم خود را از كف بدهد و آسيبهايي جبران ناپذير ببيند.

اعتــراض منصوريان و پيشتر برانكو به چرايي بهرهمندي تراكتورســازي از امتياز بازي گرفتن از بازيكنان ســرباز در واقع ناشي از همان سياستهايي است كه به برخي باشگاهها نظير تراكتورسازي اجازه ميدهد از بازيكن سرباز استفاده كند اما باشگاههاي مهمتري را از اين مزيت بيبهره ميگذارد. اعتراضهاي اخير نوعي عدالت خواهي است نه حمله به باشــگاهي كه خود نيز هواداران بسياري را در ايران دارد و جزو باشگاههاي اثرگذار فوتبال ايران محسوب ميشود.

مطالبه اخير در واقع به چالش كشــيدن باشــگاه تراكتورسازي نيست. منظور اين است كه اســتقلال و پرسپوليس هم به مانند باشگاه تراكتورسازي بتوانند از اين امتياز بهره بگيرند كه با توجه به ريشــههاي دولتي اســتقلال و پرسپوليس درخواست غلطي نيست و قانونگذار ميتواند چنين مجوزهايي را براي سرخابي هم صادر كند. بدون شك اگر قوانين در اين راستا عادلانهتر اعمال شود چرخه بازيكنسازي در اين دو باشگاه نيز با سرعت بيشــتري به حركت در خواهد آمد و ديگر مديران اين باشگاهها نگران سرباز شــدن ســرمايههاي خود و رفتن به تيمهاي نظامي نخواهند بــود و خود ميتوانند از بازيكناني كه در تيمهاي پايه خود ساختهاند بهره كافي ببرند.

وضعيــت ســجاد شــهباززاده مهاجم جديد تيم نفت براي بازي مقابل پرسپوليس كماكان نامشخص است. مهاجم نفت تهران در صورتــي كه مشــكلش حل شــود قادر خواهد بود مقابل پرسپوليس به ميدان برود.

علي دايي در نشســت خبري خود كه قبل از بازي با پرســپوليس انجام شــد در خصوص وضعيت سجاد شــهباززاده گفت: «متأسفانه ســجاد مدتي با ما تمرين نكرده بود و زمان حضورش بــا اعتراض بازيكنان ما همراه شــد كه 7، 8 روز تمرين نكرديم اكنون اما تمرين كردهايم. سجاد اگر درست پيش بــرود و آمادگي جســمانياش را به دست آورد، ميتواند خيلي به ما كمك كند. سجاد بازيكن بزرگي است كه از نظر هوش، اخلاق و رفتاري بازيكن بسيار خوبي است. او ميتواند به ما كمك كند اگر بحث كارت بازياش حل شــود. اكنون پيگير كارهايش هستيم تا فردا بحث كارتش حل شود».

در حالي دايــي صحبت از بحث كارت بازي شــهباززاده كرده كه شنيده ميشود اين مشكل به دليل بحث سربازي شهباززاده اســت اما طبق پيگيريها مشخص شد كه زمان اعزام به خدمت ســجاد شــهباززاده شهريور ســال 1396 است و از آنجايي كه اين بازيكن شــهريور امسال تحصيلاتش به پايان رســيده در حال حاضر از يك ســال معافيت تحصيلي خود استفاده ميكند.

در صورتي كه مشــكل اين بازيكن تا فردا رفع شود شــهباززاده قادر خواهد بود مقابــل پرســپوليس به ميدان بــرود و در غيــر اين صورت بــراي بــازي بعدي نفت تهــران، دايــي ميتواند از ايــن بازيكنش استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.