از نفس افتاده

Iran Varzeshi - - صفحه اول - آرمن ساروخانيان ‪Armen Saroukhanian‬

بعــداز پنج برد متوالي در ليگ برتر، اســتقلال در روزي كهانتظار يك برد آسان را داشــت، دقايق زيادي مقابل ســياهجامگان عقب بود و در نهايت فقط توانســت يك امتياز بگيرد. اســتقلال در اين هفتهها توانســته بــود تيمهاي صدرنشين، چهارم و هفتم را شكســت دهد، ولي مقابل تيم ماقبلآخر در خانه بهبنبســت رســيد. تيمي كه دراين 5 بازي 14 گل زدهبــود، دربرابر ميهمان بيادعايش فقط يك بار گل زد كه آن هــم از روي نقطه پنالتي بود. افت عجيب ديروز استقلال چه دلايلي داشت؟

از نگاه تماشاگران متهم اصلي ميثاقيان و بازي بستهاش بود، ولي مگر قرار بــوداين تيم كهبراي ماندن ميجنگدبهاســتقلاليها فضابدهد كه گلبزنند؟ هواداران استقلال بايد دليل اين تساوي را در تيم خودشان جستجو كنند.

اولين تفاوت اســتقلال نسبت به بازيهاي قبلي ســنگيني بازيكنان بود. به نظر ميرســيد دو بازي ليگ قهرمانان و مســافرت ده روزه به امارات و عمان بازيكنان را خسته كرده و آنها شادابي هميشگي راندارند. اين خستگيبا توجهبه تغييرات كم تركيباستقلال خيلي عجيب نبود. منصوريان به دليل نتايج خوبي كه در اين هفتهها گرفته ترجيح ميدهد كمتر به تركيب تيمش دســت بزند. از طرف ديگر مصدوميتها و محروم شــدنباشگاهازنقل وانتقالات هم دستاو را براي چرخش تركيب تيم بســتهاست. غيبت خسرو حيدري هم در بازي ديروز خيليبه چشم آمد. او هرچند هنوزاز دوراناوجش فاصله دارد، ولي دربازيهاي اخير سمت راست اســتقلال را خيلي فعال كرده و نقش كليدي در بردهاي اين تيم داشــتهاست. وريا غفوري در غياب خســرو تحرك كافي نداشت و حملات استقلالبر خلافبازيهاي قبليبه چپ متمايل شدهبود. كانال چپ بعداز آمدن يعقوب كريمي فعالتر شــد، ولي دقايق حضور او براي تغيير نتيجه كافي نبود.

در پايان بازي مشــخص شد اســتراحت دادن به كاوه رضايي هم تصميم مناســبينبوده. مهاجماصلياستقلالاز وقتيبه زمين رفت خط حملهاين تيم زهردارتر شد و زوج او با قرباني چند خطر جدي را خلق كرد.

از اشــتباهات خط دفاعي اســتقلال هم نبايد گذشــت. پادواني در ادامه بازيهاي پرنوســانش روز خوبينداشــت. تك گل حريف روياشتباه مدافعان استقلال زده شــد و آنها چند موقعيت خوب هم به حريف دادند كه ميتوانست به يك شكست غيرمنتظره ختم شود. استقلال تا پايان ليگ حداقل يازده بازي ديگر )7 بــازي در ليگ برتر، 4 بازي در ليگ قهرمانــان( دارد و منصوريان براي موفقيت دراين بازيها بايد تركيب برندهاش را كه كمي فرســوده شــده ترميم كند. براي تيمي كه از نفس افتاده، زمان چرخش فرا رسيده.

ابقا، پاداش نتايج خوب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.