کيروش تماشاگر ويژه روستوف- منچستر

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

كارلوس كــيروش ســرمربي تيم ملي فوتبــال در آســتانه بازيهاي تيم ملي فوتبال كشــورمان با تيمهاي قطر و چين درباره آمادگي بازيكنان و شــرايط آنها ميگويد: «در هفتههاي اخير ســير تكاملي بازيكنانمان را مشــاهده كرده و ســعي بر اين شــد كه حداكثر اطلاعات جمــعآوري و در نهايت تصميمات لازمه گرفته شــود. اين يكي از تكاليف متداول كادر ما، از جمله سرمربي تيم ملي است. در واقــع پس از بررســيهاي مختلف از ســوي كادر فني به اين نتيجه رسيديم كــه شــرايط بازيكنان در زمــان حاضر مناسب است ».

او در خصــوص فهرســت اســامي بازيكنان در بازيهاي مقابل قطر و چين اينطور حرف ميزند: «مثل هميشه با در نظر گرفتن گزارشهايي كه از شــرايط بازيكنــان و همين طــور اطلاعاتي كه از باشــگاهها در اختيار داريــم، بهترين بازيكناني را كه ما بــه آنها اعتقاد داريم و در شــرايط بهتري براي خدمت به تيم ملي فوتبال ايران هستند، دعوت خواهيم كرد. طبق روند هميشــگي يك فهرست آماده باش را دو هفته قبل از اولين بازي

كارلــوس كيروش، ســرمربي تيم ملي فوتبال ايــران كه در چند هفتــه اخير از نزديــك عملكرد لژيونرهــاي فوتبال ايــران مانند رضا قوچاننــژاد، عليرضا جهانبخــش و... را زير نظر گرفتــه، احتمالا راهي روســيه خواهد شــد. ســرمربي پرتغالي تيم ملي براي زير نظر گرفتن بازي مهاجم ايراني روســتوف، ديدار اين تيم مقابل شــياطين ســرخ، تيم ســابق خودش را با حضور در ورزشــگاه تماشــا ميكند. روستوف و منچســتر از مرحلــه يك هشــتم نهايي ليــگ اروپا روز پنجشــنبه هفتــه جاري و در بازي رفــت مقابل هم قرار ميگيرند. حضور ســردار در تركيب روســتوف و تقابــل اين تيم با تيم مــورد علاقه كيروش از جذابيتهــاي زيادي براي ســرمربي تيــم ملي برخــوردار خواهد بود. خواهيم داشــت و اعلام اسامي نهايي در تاريخ 28 اسفند انجام خواهد شد».

كيروش دربــاره اينكــه تيم ملي ايران خود را چگونه آمــاده اين بازيها خواهــد كرد، معتقد اســت: «برنامهها و پيشبينيهاي لازم، طبق خواســتههاي فدراسيون فوتبال ايران در حال پيگيري و انجــام اســت و ما با در نظــر گرفتن داشته هايمان بهترينها را خواهيم داشت ».

ســرمربي تيم ملي در پاسخ به اين ســوال كه آيا اين دو بازي سرنوشت ساز خواهند بــود، ميگويد: «مطمئنم كه دو بازي ما مقابل قطر و چين نقش بسزايي در مســير صعود به جام جهاني خواهند داشــت، ولي نبايد فرامــوش كنيم كه تمامي بازيها از اهميت بالايي برخوردار هستند ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.