منصوريان: داور بايد 9 دقيقه وقت اضافه ميگرفت

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

استقلال را هم نظامي كنيد

استقلال 2 امتياز با ارزش خانگي را ازدســت داد تا فرصت رسيدن به تراكتورسازي را هم از كف بدهد. منصوريان درباره بازي اين اظهارات را انجام داد: «متاســفانه يك گل به ما زدند و بعــد از آن بخش اعظمي از تلاش بچهها خرج اين شــد كه بازي را يك- يك مساوي شويم.» منصوريان حرفهايش را اينطور پي گرفت: «ميدانستيم سياه جامگان در جدول چه شــرايطي دارد و طبعا اين مدل بازي راانجــام ميدهد. تلاش مان اين بود در نيمه اول غافلگير نشــويم اما متاســفانه يك گل زدند. اصلا ناراحت نيستيم كه سياه جامگان چطور بازي كرد. ما بايد كار تاكتيكي مقابل كار دفاعي ســياهجامگان بكنيم. در موقعيت يك بر يك هم فرصتهايي داشتيم. علت اين تاكتيكها موقعيت سياه جامگان در جدول بود. تا هفته بيســت و ششــم در ليگ تيمها دو مســير پيدا ميكنند. يا كسب سهميه يا ماندن در ليگ. در نيمه اول سخت ميشد با تيم ميثاقيان بازي كرد.»

منصوريان كه بااظهاراتش عليه تراكتوريها خبرســاز شــده بود باز هم در نشست پس از بازي با سياهجامگان حرفهايش را تكرار كرد: «من باز هم ميگويم. حق همه تيم هاست كه بتواننداز سربازاناستفاده كنند. ما، پرسپوليس، سپاهان، ذوبآهن. درادبيات من توهيــن ديديد؟من به تاج هم گفتم و خواهش كردم كه دراين باره مجلس ورود كند. باشــگاه دراين باره ورود كرد و بيانيه داد. ادبيات من توهين آميــز نبود. نبايد وارد بحث آذري زبانها شويم. خانواده همسر من آذري زبان هستند و پيش آنها بزرگ شدم. برخي فكر ميكنند من ترك زبان هستم. كلافهاي ديگر را نبايد به هم بدوزيم. حرف من فقط اين بود اگر تيمهاي ديگر ميتوانند ســرباز بگيرند ما هم بگيريم. اگر تيم نظامي هستند ما را هم نظامي كنند. 50 درصد ما را نظامي كنند. عيبي ندارد. من ديگر وارد نميشــوم. نميتوانم سمت چپ و راســتم را بگويم. اگر باشــگاه جوابيهاي داده است در حمايت از هواداران بوده است. من كم دست انداز جلوي پايم ندارم.»

منصوريان از اينكه فرصت كــم كردن فاصلهها با تراكتور را از دســت داده ناراحت اســت: «مااين شــانس را داشــتيم كه فاصله مان را با تراكتورســازي كم كنيم و بعد به هفتههــاي بعــدي بينديشــيم. توكلمان بــه خداســت. در مربيگري يــك تعريف داريــم. تلاش، تــلاش و تلاش. بايد تــلاش كنيماول تراكتــور را بگيريــم بعد ببينيم چه اتفاقاتي رخ ميهد.»

سرمربي استقلال در پايان حرفهايش بازهم نكتهاي را تاكيد كرد: «من درباره تيم ميثاقيان و تاكتيك او حرفــي ندارم. من از داوري گلايه دارم. بايــد 9 دقيقه وقت اضافه ميگرفتند. قلم پاياســماعيلي را داشتند ميشكســتند. گروه آناليز ما گفت كه بايد در نيمه دوم 8 دقيقه وقت اضافه ميگرفتند. توقع ما اين است در دقيقه 90، نوشدارو پس از مرگ سهراب را انجام ندهند و كارت زرد به بازيكن حريف بدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.