پيكان، ضعيفترين دفاع نيمفصل دوم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

باخــت پيكان به صنعــت نفت آبادان چهارمين باخت پياپي اين تيم در بازيهاي خــارج از خانه بود. تيم مجيد جلالي مدتي است از فرم خوب خود فاصله گرفته و كمتر نشاني از آن تيم ديدني نيمفصل اول دارد. گذشــته از اين، نكتــه نگرانكننده درباره پيكان، اوضاع خط دفاعي و دروازه اين تيم است. پيكان در نيمفصل اول 6 كلينشيت ثبت كرد و 15 گل از حريفان دريافت كرده بود امــا در نيمفصل دوم دروازه اين تيم در تمام بازيها باز شــده و هيچ كلينشــيتي براي رحمان احمدي و مدافعان پيكان ثبت نشده است! شــاگردان آقا معلم در 8 بازي نيمفصل دوم 14 گل يعني تقريبا به اندازه تمام نيمفصــل اول گل خوردهاند! در واقع اين تيم آخريــن بار در هفته چهاردهم بود كه توانســت مقابل سايپا دروازهاش را بسته نگه دارد و پــس از آن در تمام بازيها گل خورده است! اين در حالي است كه تركيب پيكان در فاز دفاعي هيچ تغييري نسبت به نيمفصل اول نكرده است.

رحمــان احمــدي امســال در فــرم خوبي قرار داشــت و مدافعــان پيكان مثل اميرحسين صادقي و ســياوش يزداني هم تركيب خوب و متناســبي را در خط دفاعي اين تيم ســاخته بودند. مشخص نيست چه اتفاقي براي آقا معلم و شــاگردانش افتاده است. پيكان فعلا با 29 گل خورده، دومين خط دفاع ضعيف ليگ برتر را در اختيار دارد و فقط ماشين ســازي قعرنشين از اين تيم بيشتر گل خورده است. شاگردان جلالي در هفتههاي اخير با باخت مقابل تيمهايي مثل صبا، نفت و صنعت نفت آبادان، بحران را از اين تيمها به تيم خود منتقل كردهاند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.