جلالي در آستانه تمديد قرارداد با پيكان

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

پيكان توانسته است نتايج قابل قبولي را در فصل جاري رقابتهاي ليگ برتر بگيرد. تيمي كه به تازگي ليگ برتري شده بود تا پايان هفته بيست و سوم بــا 32 امتياز در رده هفتم جدول حضور دارد. نتايج نســبتا قابل قبول مجيد جلالي با پيكان باعث شــده است تا اين تيم بدون ترس از سقوط، روياپردازي كرده و به فكر كســب سهميه آسيا از طريق ليگ برتر شود. اتفاقي كه به نظر بعيد ميرســد. چرا كه رقباي اين تيم نظير تراكتورسازي و پرسپوليس و نفت تهران امتيازات بيشتري كسب كردهاند و بازيهاي آسانتري نسبت به پيكان تهران در آينده دارند. با اين حال با خبر شديم مسوولان اين باشگاه صحبتهاي اوليهاي را براي تمديد قرارداد ســرمربي خود داشتهاند. آنها از عملكرد مجيد جلالي كاملا راضي هســتند و ميخواهند با اين مربي به كارشان ادامه دهند. گفته ميشود آنها ظرف 10 روز آينده، جلسهاي را برگزار خواهند كرد تا تكليف اين موضوع را پيش از پايان فصل مشخص كنند.

پرداخت بابت حق رشد مسلمان و صادقيان به ذوبآهن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.