پرسپوليس محكوم شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال احكام خود در ارتباط با بدهي باشــگاه پرسپوليس به باشگاه ذوبآهن در پرونده قضيه حق رشد پيام صادقيان و حق انتقال محسن مسلمان را صادر كرد. دراين احكام صادره باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس مكلف شــده است نســبت به پرداخت حق رشد )حق آموزش( پيام صادقيان بازيكن اسبق باشگاه ذوبآهــن به مبلغ 125 ميليون و پانصد و پنجاه هزار تومان و همچنين پرداخت حق انتقال محسن مسلمان بازيكن اسبق باشگاه ذوبآهن و بازيكن فعلي باشگاه پرسپوليس به مبلغ 200 ميليون تومان اقدام نمايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.