محمدناصري: داور اشتباه كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حسين حسيني)5/4(، لئوناردو پادواني)5،) رابســون)5/5(، ميــلاد زكي پــور)‪(66- 3/5)‬ يعقوب كريمــي(، وريا غفــوري)4(، اميد نورافكــن)5(، اميد ابراهيمي)5/5(، محســن كريمــي)5/3( )كاوه رضايي ‪55(، 5()‬ علي قرباني)5/5(، فرشــيد اســماعيلي)6،) بهنام برزاي)3()76- جابرانصاري( سرمربي: علیرضا منصوریان

ســیاهجامگان: محمــد ناصــري)7(، وحيــد عسگري)5/4(، محمدرضا خانزاده)5(، رضا شربتي)5،) عليرضــا جليلــي)5/4(، مصطفــي احمــدي)4،) حســين بادامكــي)6) (85- مرتضي رنجبــر(، روحا... سيفاللهي)6(، پيام ملكيان)5(، گوران يركوويچ )6/5) (74- محســن آذرپاد(، سالار افراسيابي)4()69- ميثم حسني( سرمربي: اكبر میثاقیان شرح بازي: ايران ورزشی- منصوريان به دليل اينكه به چند بازيكن خود اســتراحت داده بود و رحمتي را هم به دليل مســائل انضباطي در اختيار نداشت باز هم با چند تغيير تيم خود را به زمين مسابقه فرستاد.

كنــار گذاشــتن كاوه از تركيب اصلــي البته مهمترين تغيير منصوريان بود اما همانطور كه تصور ميشد استقلال از شــرايط ميزباني استفاده كرد و بــازي را هجومي آغاز كرد اما حملات نصفه و نيمه ايــن تيم راه به جايي نبرد تا اينكه اين تيم ســياه جامگان باشد كه توســط يركوويچ يك موقعيت به دست آورد. دقيقه 9 سانتر زميني بويان يركوويچ در اختيار سيدحسين حســيني قرار گرفت و موقعيت خطرناكي روي دروازه استقلال خلق نشد.

چند دقيقه بعد اما بازهم شوت محكم يركوويچ از فاصله 30 متــري با اختلاف زياد به بيرون رفت. هر چند كه در دقيقه 15 حركات تركيبي بازيكنان ســياهجامگان و ضربه عليرضا جليلي با برخورد به مدافعان استقلال راهي به دروازه نيافت.

اســتقلال كه حمايت هواداران را پشت خود داشت در دقيقه 17 يك موقعيت گل به دست آورد. حركات تركيبي خوب قرباني، برزاي و وريا غفوري در ســمت راست با پاس كات بك قرباني همراه شد اما محســن كريمي ضربه اش را با اختلاف زياد به بيرون زد.

دقيقه 24 سانتر نورافكن از روي نقطه كرنر را ناصري مشــت كرد و توپ برگشتي را بهنام برزاي به بيــرون زد. در دقيقه 31 ســانتر اميد ابراهيمي ميرفت كه با ضربه ســر علي قربانــي وارد دروازه سياه جامگان شــود اما عكسالعمل زيباي ناصري اين موقعيت را از استقلاليها گرفت.

دقيقه 33 شــوت اميد ابراهيمي از فاصله 30 متري با برخورد بــه مدافعان حريف ضربش گرفته شــد و ناصري به راحتي توپ را دفع كرد. دو دقيقه بعد محســن كريمي با سرعت و تكنيك بالاي خود خط دفاع ســياه جامگان را به هم ريخت و ضربه او از پشــت محوطه جريمه با برخورد به تير دروازه به بيرون رفت. بر خلاف جريان بازي كه چند دقيقهاي اســتقلاليها سوار بر بازي بودند در دقيقه 43 سياه جامگان در يك ضدحمله به گل رسيدند.

در ايــن صحنه بادامكي بــه زيبايي خط دفاع اســتقلال را به هم ريخت و پاس او توسط يركوويچ با يك بغل پاي دقيق وارد دروازه حسيني شد. نيمه دوم استقلال بازي را هجومي آغاز كرد تا بتواند گل خورده را جبران كند.

در دقيقه 50 ضربه آرام و زميني اميد ابراهيمي از روي ضربه ايستگاهي به راحتي در دستان ناصري قرار گرفــت. دو دقيقه بعد باز هــم يركوويچ براي استقلال خطرساز شد. در دقيقه 52 سانتر ملكيان به روي دروازه با ضربه ســر يركوويچ همراه شد اما علــي قرباني توپ را از روي خط بيرون كشــيد. در حالي كه اســتقلال نتوانســت نتيجه بازي را تغيير دهد منصوريان سرانجام مجبور شد تا كاوه رضايي را به بــازي بياورد. در دقيقه 57 اما اين تيم حريف بود كه دوباره خطر ساز شد.

مصطفــي احمــدي چند بازيكن اســتقلال را دريبل زد و پاس او به سيف اللهي رسيد اما ضربه او با اختلاف زياد به بيرون رفت.يك دقيقه بعد سانتر شــربتي به روي دروازه با ضربه سر يركوويچ همراه شد اما توپ با اختلاف كم به بيرون رفت.

بعــد از چند دقيقــه، حضــور كاوه در زمين خــودش را نشــان داد و در دقيقه 60 ســانتر به روي دروازه را كاوه رضايي با ضربه ســر جلوي پاي اسماعيلي انداخت اما اين بازيكن فرصت عالي را به دستان ناصري كوبيد تا بهترين فرصت گلزني براي استقلال از دست برود.

دو دقيقه بعد فرشــيد اســماعيلي روي تكل بازيكنان ســياه جامگان روي زمين سرنگون شد و داور خطــاي پنالتي روي او اعلام كــرد. پنالتي به دســت آمده را اميد ابراهيمي تبديل به گل كرد تا بازي به تساوي كشيده شود.

سرمربي استقلال اما در اين نيمه يك تعويض خوب و بــه موقع ديگر داشــت تا حملات ســياه جامگان را خنثي كند. يعقوب كريمي به جاي ميلاد زكي پور كه روز چندان خوبي را ســپري نكرده بود به زمين مسابقه آمد و موثر هم نشان داد.

در دقيقه 73 ســانتر زيباي يعقوب كريمي به روي دروازه ســياه جامگان با قيچي برگردان علي قرباني همراه شــد اما ناصري با يك واكنش ديدني توپ را به كرنر فرستاد.

دردقيقــه 81 باز هم يعقوب هم تيميهايش را در يــك موقعيت گل قرار داد. ســانتر كريمي روي دروازه با ضربه ســر جابر انصاري همراه شد اما توپ راهي به دروازه حريف نداشت.

در دقيقه 83 شــوت ميثم حسيني با اختلاف زيــاد به بيــرون رفت. نكته اينجا بــود كه در چند دقيقه پايانــي علي قرباني صاحب موقعيتهاي گل مشابه شد اما هر بار ضربه سر او را ناصري دفع كرد تا روز خوب خود را كامل كند.

يكي از بهترين لحظات نيمه دوم كه ميتوانست استقلال را به سه امتياز برساند در دقايق تلف شده بازي رقم خورد.

توپ ارسالي اميد ابراهيمي را پادواني نتوانست با ضربه ســر تبديل به گل كند و باز هم اين ناصري بود كه توپ اســتقلاليها را گرفت تا دو تيم امتياز اســت را با هم تقســيم كنند و نــوار پيروزيهاي استقلال با اين مساوي پاره شد.

محمد ناصري، دروازهبان سياهجامگان كه عملكرد فوق العادهاي داشت درباره بازي با استقلال اين جملات را به زبان آورد: «ما آمده بوديم سه امتياز را بگيريم ولي حيف شــد. اكبر آقا با طرز فكر جديدي آمده بود و فكر نميكنم پنالتي، پنالتي بود ولي مساوي هم خوب است».

از ناصري درباره اينكه گفته ميشــد وقت تلف كرده نيز ســوال پرسيدند كه او اين پاسخ را داد: «داور آمــد بالاي ســر من به من كارت داد. داور اشــتباه كرد چــون بازيكن حريف به من خورده بود. ما ميتوانســتيم بازي را ببريم. حيف شــد. ما براي سه امتياز به زمين ميآييم تا تيم مان بماند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.