استراحتبهحقدوست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشگاه استقلال نسبت به اظهارات سرپرست باشگاه تراكتورسازي واكنش تندي نشــان داده اســت. مسوولان باشگاه اســتقلال كه انگار حرفهاي ذوالفقاري را برنميتابند، در بيانيهاي بيپرده و صريح چنين نوشتهاند؛

-1 اظهــارات ســخيف، غيــر مســوولانه و بيادبانه ايوب ذوالفقاري جاي تعجب بســيار دارد. ايشــان از ادبياتي اســتفاده كرده كه در شان و اندازه خودش اســت و بــدون ترديد باشگاه استقلال به خاطر اين اتهامات بياســاس به كميته انضباطي شكايت خواهد كرد.

-2 عليرضا منصوريان ســرمربي اســتقلال در نشســت خبــري خود اين ســوال را مطرح كرد كه چرا تيم تراكتورســازي با وجود اينكه يك تيم نظامي نيســت، بايــد توانايي جذب بازيكن سرباز داشته باشد؟ سرپرست تيم تراكتورسازي نيز ميتوانست يك پاسخ ساده به اين سوال بدهد و اينكه به جاي پاســخ درباره بازيكنان سرباز بحث بازيكناني مانند نورافكن، برزاي، كريمي و غيره را مطرح ميكند، كاملا بي ارتباط با ســوال آقاي منصوريان و نوعي فرافكني است.

-3 آقاي ذوالفقاري! اگر ماندن در فوتبال اين اندازه برايت مهم است بهتر اســت نان بازوي خودت را بخوري و آن زمان اگر توانســتي، در فوتبال بمان، نه اينكه سرباز صفر و سرباز پياده ديگران باشي. شــما به هيچ وجه در اين حد و اندازه نيستي كه درباره استقلال بزرگ، بازيكنــان و كادر فني آنها صحبت كني و نام آنها را به زبان بياوري. اين ادبيات شما در شــان باشگاه بزرگ و ريشه دار تراكتورسازي هم نيست.

-4 بــه نظــر ميرســد حافظه ذوالفقاري به شــدت ضعيف اســت. باشگاه اســتقلال همواره حفظ احترام آقــاي قلعه نويــي بهعنــوان بازيكن و ســرمربي پيشــين اين باشــگاه و همينطور باشــگاه پرطرفدار و بزرگ تراكتورسازي را بر خود واجب ميداند اما محض اطلاع آقــاي ذوالفقاري بد نيست ايشــان به مصاحبه آقاي قلعه نويي در تاريخ 4 دي ماه 1395 كه در مورد تيم اســتقلال بوده است، رجوع كند.

-5 بــه نظــر ميرســد ايــوب ذوالفقــاري حتــي زحمــت خواندن مصاحبــه آقــاي منصوريــان را بــه خود نداده اســت زيرا مــا هر چقدر فكــر ميكنيــم، متوجه نميشــويم آقــاي منصوريان در كدام قســمت از صحبتهاي خود به مردم خوب و فهيم آذربايجــان بياحترامي كرده كه آقاي ذوالفقــاري چنين ادعاي بياساســي را مطــرح ميكند. آقــاي ذوالفقاري! چنين ادبيات سطح پاييني و استفاده از نام مــردم عزيز يك اســتان براي پيشــبرد امور شــخصي، يــك ترفند سوخته و از رده خارج است. سرمربي استقلال همواره در مصاحبههاي خود احترام مردم عزيــز آذربايجان و همه اســتانهاي ايران را رعايــت كرده و هيچگاه از اين اصول خارج نشده است.

-6 خيلي خنده دار اســت كه شما ادعاي شــكايت از ســرمربي استقلال را داريد در حاليكــه آقاي منصوريان خود با خانوادهاي آذري زبان وصلت كرده، در محله آذري زبانها به دنيا آمده و بزرگ شــده و كــم و بيش به انــدازه يك فرد آذري ميتواند به اين زبان صحبت كند. ايشان در نشســت خبري خود تنها يك موضوع را به صورت سوال مطرح كرد اما مصاحبه سطح پايين، خالي از اطلاعات و احساسي شــما بار حقوقي دارد و باشگاه اســتقلال بابت اين اظهارات نسنجيده، بدون ترديد از شــما به كميته انضباطي شــكايت خواهد كرد. هر چنــد به نظر ميرســد مصاحبهاي كه انجام داديد، از پيش نوشته شده و يك دست نويس بود كه شما تنها خواننده آن بوديد و فوتبال ايران با اين ادبيات سوخته غريبه نيست.

رييس كميته مســابقات ســازمان ليگ از برگزاري ديدار سايپا - استقلال در دســتگردي ابراز بي اطلاعي كرد. در شــرايطي كه روز جمعــه رضا درويش، مديرعامل سايپا گفت كه شوراي تامين با برگزاري ديدار ســايپا و اســتقلال در ورزشگاه دستگردي موافقت كرده است، ســازمان ليگ از اين موضــوع ابراز بي اطلاعي كرد.

ســعيد فتاحــي، رييــس كميته

جابر انصاري يك بار ديگر از تركيب اصلي بيرون ماند. بــا توجه به اينكه در بازي بــا التعــاون، اســتقلال بعضي از بازيكنــان خود را نداشــت و مجبور بود تغييراتي در تيم بدهد، جابرانصاري بعد از مدتها به تركيب اســتقلال اضافه شد امــا از آنجايي كه منصوريان در هر بازي تغييرات زيادي در تركيب تيمش ايجاد ميكنــد در بازي با ســايه جامگان هم چندين تغيير در تيمش داشــت و يكي از ايــن تغييرات خــروج جابر از تركيب اصلي تيمش بــود. انصاري در نيم فصل اول خيلي خوب براي استقلال كار كرد مســابقات ســازمان ليگ در ايــن باره ميگويــد: «هنوز شــوراي تامين به ما چيزي اعلام نكرده است. بايد منتظر اعلام رسمي اين موضوع باشيم و بعد از پايان هفته 23 ليــگ برتر در اين باره تصميم گيري ميكنيم.» سايپا در هفته بيست و چهارم ميزبان استقلال است و قصد دارد از شرايط ميزباني اســتفاده كرده و اين بازي را در ورزشــگاه دستگردي برگزار كند اما ســازمان ليگ هنوز نظر خود را

حوالي ظهر ديروز اسامي بازيكنان اســتقلال اعلام شــد و نام كاوه رضايي همانطور كه پيش بيني ميشــد در بين اســامي بازيكناني كــه در تركيب اصلي قرار داشتند، نبود.

كاوه رضايــي مهاجــم اســتقلال از جمله بازيكناني اســت كــه به همراه اميــد ابراهيمي ركــورددار بازي كردن براي اســتقلال در فصل جاري اســت. منصوريــان در طــول ليــگ تغييرات زيــادي را در تركيب تيمش ايجاد كرده اســت اما دو بازيكني كه تقريبا در اكثر بازيها حضور داشــتند، اميد ابراهيمي امــا در نيم فصــل دوم ايــن بازيكن به دليل مصدوميتش نتوانســت مدتها در تركيب قرار بگيرد و بيــرون ماند. جابر يك مهاجم تاثير گذار نشــان داده و به همراه كاوه رضايي گلهاي تاثير گذاري براي استقلال زده است. البته در زماني كه منصوريان به استقلال آمد و انصاري احساس خطر كرد با تيمهاي ديگر وارد مذاكره شــد اما منصوريان براي او پيغام فرســتاد كه به حضــورش در تيم نياز دارد. انصــاري هم به محض اينكه پيغام منصوريان را دريافت كرد در اســتقلال ماند و حالا مهره تاثيرگذاري است. در اين خصوص اعلام نكرده اســت بايد ديد طي روزهاي آتي فتاحي در خصوص تصميمي كه سايپا اتخاذ كرده چه نظري ميدهد. در خصــوص برگزاري بازي در زمينهاي ديگري غير از آزادي شــوراي تامين شــهر هم بايد نظر خود را اعلام كند و در خصوص اينكه شــوراي تامين با اين مساله موافقت نكند، سازمان ليگ بازي را در همان ورزشگاه آزادي برگزار ميكند. و كاوه رضايي بودند. ســرمربي استقلال كه ميداند بازيهــاي پي درپي مهاجم تيمش را خسته كرده و ممكن است در طولانــي مدت كار دســت تيمش بدهد روز گذشــته تدبير به خــرج داد و اين بازيكن را از تركيب اصلي بيرون گذاشت تا بازي 90 دقيقهاي او را خســته نكند. كاوه از معدود خريدهاي اســتقلال بود كه توانســت عصاي دســت منصوريان شود، اين بازيكن با پاس گل و همچنين گلهايي كــه زد تاثيرگذارترين بازيكن اســتقلال تاكنون بوده است و در ادامه ميتواند كمك زيادي به استقلال بكند.

اكبــر ميثاقيان از تســاوي بيرون خانه تيمش مقابل اســتقلال راضي است. او پس از كســب اين يك امتياز با ارزش ازبازگشت به مشــهد و مربيگري در ســياهجامگان ابراز رضايــت كرد: «بعد از 4-3 ســال اين توفيق نصيبم شد تا در شهر مشهد و كنار خانوادهام در جــوار امام رضــا)ع( كار كنــم و اميدوار هســتم بتوانيم اين تيــم را در ليگ برتر نگه داريم، البته كار ســختي پيش روي ماســت اما ميتوانســتيم همين بــازي را هم ببريم. موقعيتهايي داشتيم، هرچند كه امروز مقابل تيم بزرگ و باشخصيت استقلال قرار گرفتيم. عملكــرد بازيكنانم خوب بود و در بازي امروز مبارزه كرديم. البته من 48 ساعت هست كه اينجا هســتم و قطعاً خداداد عزيزي هم براي اين تيم زحمت كشيده است.»

آيا ســياهجامگان بــا اين يــك امتياز ميتواند در ليگ برتر بماند؟ اكبر آقا پاســخ ميدهــد: «بايــد خدا كمك كند. مــا از اين بــازي يك امتياز گرفتيم و بعد از چند باخت اين تســاوي براي ما مقابل تيم باشــخصيت اســتقلال خوب بود و در آينده ميتوانيم به بازيهاي ديگر خوشبين باشيم. همه بازيها براي ما يك فينال اســت و مــا 7 فينال در پيش داريم كه اگر بتوانيم چند بازي را برنده شــويم ميتوانيم در ليگ بمانيــم، البته بايد بــا همه توان كار كنيم. من ســياهجامگان را دوســت دارم و اميدوارم به حق امام رضا)ع( بتوانيم ايــن تيم را در ليگ برتر حفظ كنيم. هزينههــاي ايــن تيــم به صورت شــخصي اداره ميشود و مســوولان هم كمك زيادي

هافبك جــوان آبيهــا در ديــدار با ســياه جامــگان روي نيمكــت اســتقلال نيز قرار نداشــت تا به اســتراحت بپردازد. مجتبي حقدوســت آخرين بازيكني بود كه منصوريان ترجيح داد تــا با وجود آمادگي به او براي ديدار با ســياه جامگان استراحت دهد. هافبك جوان آبيهــا كه در ديدار با ذوب آهن مصدوم شد، در دو ديدار آسيايي اين تيم غايــب بود امــا در دو روز قبل از بازي با حضور در تمرينهاي استقلال نشان داد كه براي حضور در ديدارهاي استقلال از آمادگي بالايي برخوردار است. با اين وجود اما منصوريان ترجيح داد تا در ديدار با سياه جامــگان از اين بازيكن حتــي در نيمكت نميكنند. من به صاحبان تيم پيشنهاد كردم بعــد از اينكه تيم را حفظ كردند آن را واگذار كننــد و ديگر تيمداري نكنند. فشــار رواني زيادي روي تيم وجود دارد».

سرمربي تيم ســياهجامگان در خصوص شــعار «اكبــر ضد فوتبــال» كه هــواداران اســتقلال ميدادند، گفت: «به هر حال مردم به من علاقه دارند! من كــه در جريان بازي نميتوانم به بازيكنان بگويم خودشــان را به زمين بيندازند و مصدوم شــوند، به هر حال فشــار بازي بالا اســت و اين مســائل پيش ميآيد.»

ميثاقيان درباره اينكــه تيمش را با چه تاكتيكي به ميدان فرستاده بود نيز توضيحاتي ميدهد: «يكي از تاكتيكهاي ما اين بود اما در اين ‪-2 3‬روز ما روي مسائل روحي رواني بازيكنــان كار كرديم و نتوانســتيم كار فني خاصــي انجام دهيم. بــه بازيكنان اميدواري دادم كــه ميتوانيم در ليــگ بمانيم اما بايد بجنگيــم تا در ليگ بمانيــم. به هر حال تيم ما يك تيم شخصي است و به صورت شخصي هــم اداره ميشــود و در تيمهاي خصوصي چنين مســائلي وجود دارد.» سرمربي سياه جامگان به زحمات خداداد هم اشاره ميكند: «اين بازي حاصل عملكرد خداداد عزيزي بود و قبــل از بازي 10 درصد پــول به بازيكنان پرداخت شد.» ميثاقيان در پايان حرفهايش به دليل تعويض يركوويچ اشــاره كرد: «اين بازيكــن مصدوم بود و تازه به شــرايط بازي رســيده و به خاطر همين مجبور شديم او را تعويض كنيم ». ذخيرهها نيز اســتفاده نكند و حقدوســت نيــز مانند حيدري برابر ســياه جامگان به اســتراحت بپردازد تا براي ديدارهاي هفته آينده استقلال مشكلي نداشته باشد. ارشيا بابــازاده، مجيد حســيني، يعقوب كريمي، جابــر انصاري، ميعاد يزداني، كاوه رضايي و فرشيد باقري ديگر نيمكت نشينان استقلال در بازي با ســياه جامگان بودند. حقدوست هافبك چپ اســتقلال ازجملــه بازيكنان جوان اين تيم بود كه در نيم فصل دوم براي اســتقلال بازي كرد و عملكرد خوبي داشت اما بازيهاي اخير را به دليل مصدوميت از دست داد و در بازي ديروز هم به صلاحديد كادرفني استقلال به استراحت پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.