نوار بردهایلااک-سسیاتهقامگانلاکل قیچی شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــنبه ‪/95، 12/ 14‬ هفتــه بیســت و ســوم شــانزدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه آزادي، تماشاگر: 6 هزار نفر، ساعت:17:25 استقلال یک گل: امید ابراهیمي )پنالتي-62 ) سیاه جامگان یک گل: یركوویچ )43 ) داور:محمدحسین زاهديفر كمکها: محمدرضا ابوالفضلي، حمید غمزه اخطار: یعقوب كریمي )استقلال(، علیرضا جلیلي، محمد ناصري، مصطفي احمدي )سیاه جامگان( بازیكن برتر: محمد ناصري )سیاه جامگان( استقلال:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.