فنونيزاده: استقلال خسته بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهــدي فنونيزاده پيشكســوت باشــگاه اســتقلال روز گذشــته با حضور در ورزشگاه آزادي بازي اســتقلال برابر ســياهجامگان را از نزديك تماشا كرد. فنونيزاده در خصوص ديدار استقلال مقابل سياهجامگان كه با نتيجه يك بر يك پايان يافت، اظهار داشــت: «بازي خوبي را از سوي دو تيم تماشا كرديم.»

وي ادامــه داد: «بــه نظر مــن بازيكنان اســتقلال امروز خســته بودند چرا كه 2 بازي در خارج از كشــور انجــام دادند كه يك مقدار سنگين بود. از طرفي شرايط آب و هوايي تهران نســبت بــه جايي كه اســتقلال در آن بازي كرد، متفاوت بــود اما به نظرم شاگردان منصوريان رفته رفته بهتر ميشوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.