خانزاده: استقلال غير از زير توپ زدن كاري نكرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدرضــا خانزاده مدافع ســياهجامگان معتقد اســت كه پنالتي استقلال به هيچ وجه صحيح نبود. خانزاده پس از تساوي يك بر يك سياهجامگان مقابل استقلال در ورزشگاه آزادي گفت: «بــازي خوبي بود اما بــه نظرم داور در اعلام پنالتي اشــتباه كرد. اگر پنالتي استقلال درست بوده باشد ديگر پايم را در زمين فوتبال نميگذارم.»

وي دربــاره وقتكشــي بازيكنــان ســياهجامگان عنــوان كرد: «به هيــچ عنوان اينطور نبود اما استقلال حتي يك موقعيت هم نداشــت. استقلال تيم بسيار خوبي اســت و در اين چند هفته بسيار خوب نتيجه گرفته اما امروز غير از زير توپ زدن كار ديگري نكرد.»

بازيكــن تيم فوتبال ســياهجامگان تصريح كرد: «بازيكن اســتقلال با آرنــج به بيني من كوبيد اما شــما ميگوييد ما ضدفوتبــال بازي كرديم. ما خيلي خوب و باشرف بازي كرديم و حقمان 3 امتياز بود. تمام تاكتيكهاي استقلال را ميدانستيم و يك موقعيت هم به آنها نداديم.»

آبيها بهتر ميشوند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.