عباسي: درباره پرونده ام حق صحبت ندارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي عباســي مديرعامــل باشــگاه ســياهجامگان معتقد اســت كــه تيمش اســتحقاق پيروزي برابر استقلال را داشت. عباســي در پايــان بــازي تيمــش مقابل اســتقلال كه با نتيجه يك بــر يك پايان يافت، اظهارداشــت: «ما امروز بازي خوبي انجام داديم و بايد استقلال را ميبرديم. ما براي شكست استقلال به تهران آمديم و به همين دليل از نظر روحي و رواني تيم را بالا كشيديم. آقاي ميثاقيان هم به مسائل فني مسلط اســت و ديديد كه تا دقيقه 65 كه استقلال صاحب پنالتي شود، ميتوانستيم چند گل بزنيم ».

وي درباره اينكه هواداران اســتقلال شــعار «اكبر ضد فوتبــال» ميدادند و آيا ســياهجامگان امروز ضد فوتبال بازي كرد، افزود: «اتفاقا امروز همه كســاني كه بازي را تماشــا كردند، ديدند كه بازي زيبايي را انجام داديم و بحث ضدفوتبال نبود».

مديرعامل باشگاه سياهجامگان درباره تعويــض يوران يركوويچ افــزود: «اين يك تصميم فني اســت كه در حيطه اختيارات كادر فني قرار دارد. استقلال در چند بازي اخير به همه رقبايــش 3 گل زده بود و ما امروز آنهــا را در تهران اذيت كرديم. حتماً ميتوانســتيم اين بازي را هم ببريم.» وي دربــاره اينكه حضور اكبر ميثاقيان آيا براي ســياهجامگان شــوك به حســاب ميآيد، افزود: «بلــه قطعا حضــور ميثاقيان براي تيم ما يك شوك بود.» عباسي درخصوص اينكه پرونــدهاش در كميته اخلاق به كجا رسيد، تصريح كرد: «آقاي تاج به من گفته صحبتي در اين خصوص انجام ندهم تا اين مشكل حل شود ».

مديرعامل باشــگاه ســياهجامگان در مورد مصاحبهاي كه خداداد عزيزي عليه او انجام داده بــود، ادامه داد: «هر چه خداداد عزيزي بگويد، درست است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.