شكايت ذوالفقاري از باشگاه استقلال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرپرســت تيــم تراكتورســازي از اســتقلاليها شــكايت ميكنــد. ايــوب ذوالفقــاري ديــروز پس از آنكــه از بيانيه تند باشگاه اســتقلال عليه خود مطلع شد تصميم گرفت از اين باشــگاه شكايت كند. سرپرســت تراكتورسازي به دليل واژههايي كه در بيانيه باشگاه اســتقلال به كار برده شــده اســت چنين تصميمــي را گرفت. بعــد از اينكــه منصوريــان در كنفرانس مطبوعاتي قبــل از بازي گلايه كرد كه چرا تراكتورسازي بازيكنان آماده تيمهاي ديگر را جــذب ميكند و نبايــد بازيكنان جوان استقلال سرباز شــوند، روز گذشته بين دو باشــگاه اســتقلال و تراكتورسازي اختلاف افتاد و استقلاليها بيانيهاي عليه سرپرست تراكتورسازي صادر كردند و به همين دليل ذوالفقاري هم از باشــگاه استقلال به خاطر بيانيه تندش شكايت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.