دو نيمه متفاوت ابراهيمي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميــد ابراهيمي كه در نيمه اول بازي با سياه جامگان بسيار عصبي نشان داد در نيمه دوم تلاش فزايندهاي در راستاي جبران گل خورده داشــت و سرانجام خودش هم زننده گل تساوي بود.

ابراهيمــي در نيمه دوم كار جالبي هم كرد و وقتي يعقوب كريمــي به ميدان آمد بازوبنــد كاپيتاني را كه در دســتش بود به يعقوب داد تا اين بازيكن كاپيتان اســتقلال باشد.

باشرف بازي كردیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.