تقدير از فنونيزاده و حبيبي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در جريــان بــازي اســتقلال و ســياهجامگان از دو پيشكســوت باشگاه استقلال تقدير شد.

بيــن دو نيمه اين مســابقه كميته پيشكسوتان باشگاه اســتقلال از مهدي فنونــيزاده و گودرز حبيبــي 2 بازيكن ســابق اين تيم با اهــداي لوحي به پاس ســالها فعاليت در اين باشــگاه تقدير كردند. در اين مراســم مهدي كشــاورز پيشكســوت اســتقلال و حجتالاسلام مالك از مســوولان فرهنگي اين باشگاه لوح تقدير را به بزرگان باشــگاه استقلال دادنــد. فنونــيزاده و حبيبي هم پس از اين مراسم براي استقلال آرزوي موفقيت كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.