منصوريان به آمار پورحيدري نرسيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

طبق آمــاري كه از بردهاي پي در پي استقلال در دست اســت اين تيم در تمام ادوار ليگ موفق شــده شش برد متوالي را در زمــان مربيگري منصــور پورحيدري به دست آورد.

چنانچه منصوريان در بازي ديروز موفق به پيروزي مقابل ســياهجامگان ميشد، به ركورد منصور پورحيدري دست مييافت و حتي از اين شانس و اقبال برخوردار بود كه ركورد برد پيدرپي را بشكند. تساوي ديروز اما منصوريان را از رسيدن به اين مهم ناكام گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.